RIFACITORE d.o.o.Sarajevo

Više o RIFACITORE d.o.o.Sarajevo

Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem RIFA CITORE d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći 


                                                              OGLAS 
 1.Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem RIFA CITORE DOO SARAJEVO. 
 2.Razrješava se dužnosti likvidatora Osmić Fahrudin iz Sarajeva, Antuna Hangija 102. 
 3.Po pravosnažnosti ovog Rješenja navedeno pravno lice brisat će se iz Registra pravnih lica Općinskog suda u Sarajevu.
 4.Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 5.Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

 Broj 65 0 L 105343 09 L 
 8. novembra 2009. godine 
 Sarajevo