PID d.o.o. Mostar

Više o PID d.o.o. Mostar

Nepoznato

Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovino PID doo Mostar

Općinski sud u Mostaru, kao stečajni sud, po stečajnom sucu Ivani Soldić, odlučujući o prijedlogu Addiko Bank d.d. Sarajevo (ranijeg naziva HYPO-Alpe-Adria bank d.d. Sarajevo), sa sjedištem u Sarajevu, Trg solidarnosti br. 12, Sarajevo, kojeg zastupa Uprava društva i punomoćnik Zoran Popović, zaposlenik predlagatelja, za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom dužnika "PID" d.o.o. Mostar, Lacina bb, Mostar, kojeg zastupa direktor društva Samir Nožić, nakon saslušanja zakonskog zastupnika stečajnog dužnika Samira Nožića na ročištu održanom 23.11.2017. godine i izvedenih dokaza na ročištu 06.12.2017. g., donio je sljedeće

RJEŠENJE

I.                     Radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad pravnom osobom "PID" d.o.o. Mostar, Lacina bb, Mostar, za privremenog stečajnog upravitelja imenuje se Latif Hujdur iz Mostara.

II.                   Privremeni stečajni upravitelj ima sva prava i obveze iz čl. 16. Zakona o stečajnom postupku, a posebno je dužan: - starati se o imovini dužnika, - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija, - izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, - utvrditi postoji li razlog za otvaranje stečajnog postupka, - ispitati hoće li imovina stečajnog dužnika biti dovoljna da pokrije troškove stečajnog postupka i - utvrditi može li se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili djelomično nastaviti u tijeku postupka.

III.                 Privremeni stečajni upravitelj dužan je podnijeti svoj pismeni Izvještaj ovome sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja, u kojem će izvijestiti sud o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

IV.                Pozivaju se svi vjerovnici stečajnog dužnika da privremenom stečajnom upravitelju bez odlaganja priopće koje mjere osiguranja će zahtijevati na predmetima imovine stečajnog dužnika.

V.                  Društvo "PID" d.o.o. Mostar, Lacina bb, Mostar, MBS: 1-11981, ne smije vršiti nikakva raspolaganja imovinom bez suglasnosti stečajnog suca.

VI.                Privremeno se obustavljaju sve mjere izvršenja i osiguranja za vrijeme prethodnog postupka. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 20. 12. 2017. – Oglasni dio – Broj 98 - Strana 13

VII.               Ročište za ispitivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka zakazuje se za dan ponedjeljak, 05.02.2018. godine u 11,30 sati u Općinskom sudu u Mostaru, ulica Maršala Tita br. 94, Mostar, u sudnici broj 44/I kat.

VIII.             Oglas o postavljenju privremenog stečajnog upravitelja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". IX. Naređuje se Registru društava ovog suda da izvrši zabilježbu određenih mjera pod točkama I., V. i VI. izreke ovog rješenja na MBS: 1-11981.

 

Broj 58 0 St 190173 17 St

07. prosinca 2017. godine

Mostar