PID d.o.o. Mostar

Više o PID d.o.o. Mostar

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad pravnom osobom PID d.o.o. Mostar

Općinski sud u Mostaru, kao stečajni sud, po stečajnom sucu Ivani Soldić, odlučujući o prijedlogu vjerovnika Addiko Bank d.d. Sarajevo (ranijeg naziva Hypo-Alpe-Adria bank d.d.) sa sjedištem u Sarajevu, Trg solidarnosti br. 12, zastupanog po Upravi društva, za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika "PID PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Lacina bb, Mostar, zastupanog po direktoru Samiru Nožić i punomoćniku Damiru Ragužu, odvjetniku iz Mostara, koji prijedlog je i podnio stečajni vjerovnik, nakon provedenog prethodnog stečajnog postupka i zaključenog ročišta za ispitivanje postojanja zakonskih uvjeta za otvaranje stečajnog postupka te poziva zainteresiranim osobama za uplatu predujma za otvaranje stečajnog postupka, u zakonskom roku, izvan raspravno je donio slijedeće

 

RJEŠENJE

 


1. Dana 09.05.2018. g. u 09,00 sati otvara se stečajni postupak nad pravnom osobom "PID PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET NEKRETNINA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Lacina bb.
2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Behrija Huseinbegović, dipl. oec. iz Bugojna.
3. Određuje se upis zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u registru ovog suda na MRS 1-11981.
4. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja stečajnom sudu udva primjerka, sa dokazima, pozivom na broj 58 0 St 190173 17 St. U prijavi je potrebno navesti sve prijavljene iznose i sve osnove potraživanja, te naznaku ukoliko se vjerovnik prijavljuje s razlučnim pravom. Uz prijavu vjerovnik je dužan priložiti dokaz o uplaćenoj pristojbi na prijavu koja se plaća u iznosu od 0,9% vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 45,00 KM, niti veća od 9.000,00 KM. Pristojbuje potrebno uplatiti na depozitni račun HNŽ/K kod UniCredit banke d.d. Mostar, broj računa 3380002200005953 - Vrsta prihoda 722221, Općina 180, vrsta uplate 1.
5. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika (navesti predmet na kojem se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje).
6. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnikada svoje obveze prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
7. Zakazuje se ročište za Skupštinu vjerovnika na kojoj će se ispitati prijavljena potraživanja za dan četvrtak, 05.07.2018. g. u 12,00 sati u sudnici 44/I. kat zgrade suda, Ul. Maršala Tita br. 94, Mostar.
8. Nakon završenog ispitnog ročišta, održat će se izvještajno ročište na dan petak, 06.07.2018. g. u 12,00 sati, u sudnici 44/I. kat zgrade suda, ul. Maršala Tita br. 94, Mostar, na kojem će Skupština vjerovnika na osnovu izvještaja stečajnog upravitelja odlučiti o daljem tijeku stečajnog postupka.

9. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj ploči ovog suda, a isti se ima dostaviti na objavu i "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj predmeta 58 0 St 190173 17 St
09. maja 2018. godine
Mostar