Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika GALTI d.o.o. Gračanica

Općinski sud u Tuzli, sudija Halilović Vahida, u postupku po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom "GALTI" DOO Gračanica, dana 04.01.2013. godine donio je sljedeće RJEŠENJE I. OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika "GALTI" DOO Gračanica. II. Stečajni postupak se otvara sa danom 04.01.2013. godine u 12,00 sati, kada se Rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na oglasnoj tabli Suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". III. Za stečajnog upravnika imenuje se Hajrudin Kunalić, dipl. ecc. iz Doboja. IV. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku (član 110. Zakona), te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiroračun broj 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona. V. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama Federacije BiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje. VI. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. VII. Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar ovog Suda, zemljišne knjige Općinskog suda u Gračanici i Općini Gračanica - Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove. VIII. Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kome će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan 27.03.2013. godine u 11,30 sati, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, ulica M. Tita br. 137, sudnica br. 33, I sprat. IX. Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se 27.03.2013. godine u 12,00 sati, na istommjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja. Broj 32 0 St 125322 12 St 04. januara 2013. godine Tuzla (03-3-73/13)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi