BH BANKA DD SARAJEVO

Više o BH BANKA DD SARAJEVO

Nekretnina

Prodaja zemljišta i objekata u Olovu BH BANKA d.d. Sarajevo

BH BANKA d.d. - u stečaju Sarajevo

Paromlinska 49

SARAJEVO

 

Broj: St-272517/12-129/14

Dana : 15.07.2014.godine

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Odbora povjerilaca od 10.06.2014. godine, stečajni upravnik raspisuje

 

OGLAS O PRODAJI

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine BH BANKE dd -u stečaju Sarajevo, usmenim javnim nadmetanjem, i to:

 

- Zemljište i objekti u Olovu : nepokretnost označena kao k.č. br.666 zv. Okućnica, u naravi pomoćna zgrada 2., površine 15 m2, dvorište površine 324 m2 i stambena zgrada 1, površine 72 m2, ukupne površine 411 m2, upisana u zk.ul. broj 1953 KO Olovo.

Početna prodajna cijena (zemljište i objekti)...................................................10.500,00 KM

 

B. Cijena i način prodaje

1. Početna prodajna cijena je utvrđena od strane Odbora povjerilaca Banke a na osnovu Nalaza o procjeni vrijednosti imovine od strane sudskog vještaka.

2. Ponuđena početna cijena ne može biti manja od iste navedene u tački A. ovog oglasa.

3. Prednost pri kupovini imaju kupci koji ponude bolju kupoprodajnu cijenu, a prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1 Na predmetnoj imovini nisu upisani tereti, a predmetna imovina je u posjedu, odnosno sa trajnim pravom korištenja u korist BH Banke dd u stečaju Sarajevo sa 1/1.

2.Pravo učešća na javnom nadmetanju, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave prijavu i dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

3 .Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem će se održati 18.08.2014. godine (ponedjeljak) u 13,00 sati u prostorijama BH Banke u Sarajevu, ul. Paromlinska 49.

4. Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita) uplate novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 KM , na transakcijski račun BH BANKA dd - u stečaju Sarajevo, broj: 338 900 2205 6516 79 otvoren kod UniCredit bank dd Mostar, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju

6. Javno nadmetanje će se održati i u slučaju dana njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa.

7.Sve poreze i troškove oko kupovine snosi kupac.

8. Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i žalbi vezano za predmet prodaje

9. Kupac je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, te sklopiti kupoprodajni ugovor, u suprotnom smatra se da je odustao od kupovine, gubi pravo na povrat depozita a stečajni upravnik raspisuje novi oglas o prodaji.

10.Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 033 661 207 i 061 152 959.