Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Privredno društvo za proizvodnju i usluge As Loris d.o.o. Sarajevo

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Privredno društvo za proizvodnju i usluge "AS LORIS" d.o.o. Sarajevo, ul. Topal Osman-paše br. 26, Sarajevo 2. Razrješava se dužnosti likvidatora ASIF PLAĆAN, advokat iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0109-09 (stari broj 1-20049), a po Rješenju broj 65 0 L 97255 09 L od 10.01.2012 godine. 4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 97255 09 L 10. januara 2013. godine Sarajevo (O-22/13)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi