Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem ROXANNE doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Elma Zorabdić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem ROXANNE Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, ul. Branilaca Sarajeva br. 37, na ročištu održanom dana 21.11.2016. godine, donio je slijedeći 


                                                                         OGLAS 
 1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem ROXANNE Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, ul. Branilaca Sarajeva br. 37, na ročištu. 
 2. Za likvidatora se imenuje OK HUSEYIN iz Srebrenika. 
 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 
 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 
 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0837-13, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 
 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 
 Broj 65 0 L 562212 16 L 21. novembra 2016. godine Sarajevo