Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom Expert d.o.o Teočak

Općinski sud u Tuzli, sudija Asmira Bešić u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Expert" d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo, promet i usluge Teočak, nakon održanog ročišta dana 14.09.2016. g., donio je dana 16.09.2016. g. slijedeće RJEŠENJE OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "Expert" d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo, promet i usluge Teočak, Janja bb, sa danom 16.09.2016. g. u 15.00 sati. Za likvidatora se imenuje osnivač Husić Mehmed iz Teočaka, koji je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti sudu. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika , te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 14.11.2016. godine, sa početkom u 09,15 sati. Broj 32 0 L 279160 16 L 16. septembra 2016. godine. Tuzla (03-3-2869/16)