Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem RAIFFEISEN SPECIAL ASSET COMPANY d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem RAIFFEISEN SPECIAL ASSET COMPANY DOO SARAJEVO, Društvo za finansijsko posredovanje, Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, na ročištu održanom dana 18.03.2016. godine, donio je slijedeće RJEŠENJE 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem RAIFFEISEN SPECIAL ASSET COMPANY DOO SARAJEVO, Društvo za finansijsko posredovanje, Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb. 2. Za likvidatora se imenuje ISMIĆ SULEJMAN, Visoko. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0473-08 (stari broj 1-25421), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 553794 16 L 18. marta 2016. godine Sarajevo (03-3-797/16)