Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Dr. Derma Group d.o.o. Sarajevo

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Dr. DERMA GROUP" Društvo za usluge, trgovinu i zastupanje d.o.o. Sarajevo, ul. Humska br. 8. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora BLAGOJEVIĆ RANKA iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano umatični broj subjekta broj 1-25488, a po Rješenju broj 65 0 L 274506 12 L od 27.12.2012. godine. 4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 274506 12 L 05. marta 2013. godine Sarajevo (O-192/13)