Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad Martin Group d.o.o. Čitluk

Općinski sud u Mostaru, likvidacijski sudac Divna Bošnjak, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnom osobom "MARTIN GROUP" DOO Čitluk - Međugorje bb, zastupan po punomoćniku Ivan Primorac, odvjetnik iz Čitluka, na ročištu održanom dana 21.12.2012. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE 1. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "MARTIN GROUP" DOO Čitluk, sa sjedištem u Čitluku, Međugorje bb. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora Milka Musa, dipl. iur. iz Mostara. 3. Preostala imovina Društva, novčana sredstava iznos od 1.341,83 KM na žiroračunu broj 3060130000768252 kod HYPO ALPE ADIRA BANK DD Mostar, se vraćaju i uručuju jedinom osnivaču i vlasniku Društva Martin (Ante) Ilić iz Međugorja. 4. Po pravomoćnosti ovog Rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra Općinskog suda u Mostaru, koje je upisano u matični registarski broj 1-11790, a po Rješenju broj Tt-O-320/06 od 19.05.2006. godine. 5. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 6. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagača. Broj 58 0 L 117925 12 L 21. prosinca 2012. godine Mostar (03-3-3282/12)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi