HOUSE MILOS d.o.o Sarajevo

Više o HOUSE MILOS d.o.o Sarajevo

Pokretna i nepokretn

HOUSE MILOS doo Sarajevo u stečaju - Prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika

HOUSE MILOŠ d.o.o. Sarajevo u STEČAJU Ulica : Rudnik, broj: 115, llidža - Sarajevo JIB : 4200614210005 Broj: SU-EŠ-l-VII/21 Sarajevo, 10.07.2019.godine

U skladu sa ovlaštenjima iz Zakona o stečajnom postupku i Zakona o izmjenama Zakona o stečajnom postupku ( Službene novine F BiH br. 29/03, 32/04 i 47/06), Rješenja Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 St 450750 14 St od 16.09.2015. Odluke Skupštine povjerilaca o unovčavanju stečajne mase od 10.11.2017.godine i Odluke Odbora povjerilaca od dana, 01.07.2021.godine, Stečajni upravnik HOUSE MILOŠ d.o.o. Sarajevo u STEČAJU objavljuje :

                                                                                OGLAS

      O PRODAJI STEČAJNE MASE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA UDJELA I NEPOKRETNE                                                 IMOVINE U VLASNIŠTVU 1/1 i 1/2 STEČAJNOG DUŽNIKA

I - POPIS PREDMETA PRODAJE

 

BROJ

 

KOLIČINA

CIJENA

POČETNA

LOT-a

OPIS IMOVINE KOJA ČINI NAVEDENI LOT

 

 

PRODAJNA VRIJEDNOST

i.

 

t.

k

«.

LOT1

UDJELI

 

 

 

 

„House Miloš" d.o.o. Sarajevo u Društvu BAUMIT proizvodnja

10%

 

690.605

 

d.o.o. (Baumit Sud Holding GmbH) Sarajevo, ulica Rudnik br. 121

 

 

 

 

llidža, vlasništvo 1/1

 

 

 

LOT2

TRAFOSTANICA „RAKOVICA KAMENOLOM" TS 20(10/0,4 kV, ulica

1

 

29.690

 

Rudnik broj 115 llidža, vlasništvo 1/1

mi

KM/m2

 

 

 

 

 

 

LOT3

ZEMLJIŠTE-ŠUMA ZK izvadak broj : 593 KO BUDMOLIĆI, broj parcele : 1803,1804,1805, 1806, Općina HADŽIČI, Naselje TARČIN, vlasništvo 1/1

84.627

6,75

571.233

LOT10

ZEMLJIŠTE - ZK izvadak br. 219 KO Mokrine br. parcele 762/2, Naselje TARČIN Hadžina voda. Općina HADŽIČI - vlasništvo 1/1 -BEZ TERETA

16.618,00

6,00

99.708

LOT12

NEKRETNINE - (ostave i garaže) sa PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM u Naselju   „VRTOVI SUNCA"   SARAJEVO, Općina CENTAR ulica: Mithat Karić Mitke - vlasništvo Vi slijedećih karakteristika : NIZ „ A" GARAŽE - GARAŽNA MJESTA:

 

 

 

 

1. G.1-P.M.3ZK-8699K.Č.445/3E16

13,98

 

8.466

 

NIZ „A" OSTAVE:

 

 

 

 

1. OSTAVA ZK-8689 K.Č. 444/3 E6;

1,35

 

925 925

 

2. OSTAVA ZK-8691 K.Č. 444/3 E8;

135

 

 

 

3. OSTAVA ZK-8705 K.Č. 444/3 E22;

1,68

 

975 975 975

 

4. OSTAVA ZK-8709 K.Č. 444/3 E26;

1,68

 

 

 

5. OSTAVA 2K-8710 K.Č. 444/3 E27;

1,68

 

 

 

6. OSTAVA ZK-8735 K.Č. 444/3 E52;

1,74

 

1.150

 

NIZ „E" OSTAVE:

 

 

 

 

1. OSTAVA 2K-7625 444/34 E13;

1,61

 

1.060

 

Ukupna neto vrijednost Vi LOT - a 12 (bez PDV-a)

 

 

15.451

 

SVEGA VRIJEDNOST

 

 

1.406.687

 

U SLOVI, TERMIN I NAČIN PRODAJE

1    Imovina se prodaje kao LOT i pojedinačno u postojećem pravnom statusu.

■Prodajna cijena imovine je utvrđena od strane stalnih sudskih vještaka a za ovu objavu prodaje utvrđena cijena je korigovana odlikom Odbora povjerilaca na prijedlog stečajnog upravnika.

1Prednost pri kupovini ima kupac sa pravom preče kupnje i kupac koji kupuje cijeli LOT.

•  . Imovina se ne može prodavati ispod početne prodajne vrijednosti navedene u Oglasu.

«   Visina povećanja objavljene cijene u postupku nadmetanja iznosi minimalno 3%

'    Javno nadmetanje će biti održano u ČETVRTAK 05.08.2021.godine u 13,00 sati u sali „NERETVA"

Hotela BOSNA u Sarajevu, ulica Kutovića br. 9, 71000 Sarajevo. 1    Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica čija uplata osiguranja

(depozit), u iznosu 10% od procjene vrijednosti Lot-a, a maksimalno 10.000 KM, bude evidentirana na

transakcijski račun „HOUSE MILOŠ" d.o.o. Sarajevo u STEČAJU broj: 1994990021524219 kod

SPARCASSE BANKE d.d. Sarajevo, najkasnije do 26.07.2019.godine.

■Prijave učešća u postupku usmenog javnog nadmetanja, dostaviti najkasnije do 26.07.2021.godine na ime Šoškić Enver, stečajni upravnik Društva „HOUSE MILOŠ" d.o.o. Sarajevo u STEČAJU, ulica: Olovska broj 214,71000 Sarajevo sa naznakom - PRIJAVA ZA NADMETANJE PO OGLASU U PREDMETU BROJ: 65 0 St 450750 14 St NE OTVARATI.

■Učesniku usmenog javnog nadmetanja koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje (depozit) neće se vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.

■Osiguranje se neće vratiti drugo i treće rangiranim ponuđačima dok se ne uplati kupoprodajna cijena proglašenog kupca.

« Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili**fcko ne uplati postignutu cijenu u roku od 15 (petnaest) dana od dana proglašenja, gubi pravo Ha^jcjjrrat uplaćenog osiguranja (depozita), a za kupca proglašava kupac koji je drugi po visini RANGIRANI KUPAC, koji je dužan položiti kupoprodajnu cijenu u roku koji odredi Odbor povjerilaca a koji ne može biti duži od 15 (petnaest) dana. Ako drugi ponuđač ne položi novčana sredstva u utvrđenom roku ova pravila se primjenjuju i na trećeg rangiranog ponuđača.

Učesniku u usmenom javnom nadmetanju koji ne bude proglašen kupcem ili drugo ili treće rangiranim ponuđačem uplaćeno osiguranje (depozit) će se vratiti u roku od 7 (sedam) dana.

Plaćanje postignute kupoprodajne cijene vrši se isključivo na transakcijski račun „HOUSE MILOŠ" d.o.o. Sarajevo U STEČAJU u roku od 15 (petnaest) dana.

Imovina I nekretnine se prodaju po principu „viđeno — kupljeno" te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu se neće uvažavati.

Porezne troškove, troškove izrade ugovora, kao i sve druge troškove u vezi prodaje imovine, snosi kupac.

Najpovoljniji ponuđač je dužan nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana zaključiti kupoprodajni ugovor kod NOTARA.

Imovina LOT-a 2, LOT-a 3 i LOT 10 se može pogledati svaki radni dan dok traje Oglas od 10,00 do 14,00 sati uz najavu stečajnom upravniku na GSM 061 147 385

Imovina LOT 12 koja je predmet prodaje se može pogledati svaki radni dan u periodu trajanja Oglasa od 10,00 do 14,00 sati uz najavu Pramenković Emiru - GSM 062 952-386

Lica koja imaju zakonsko ili ugovorno pravo preče kupnje moraju se prijaviti i učestvovati na usmenom javnom nadmetanju ukoliko žele koristiti ovo pravo.

NAPOMENE

Zainteresovana lica za učešće u usmenom javnom nadmetanju u zatvorenoj koverti dostavljaju (stečajnom upravniku) slijedeću dokumentaciju :

1.Kopiju naloga o uplati depozita na transakcijski račun „HOUSE MILOŠ" d.o.o. Sarajevo u STEČAJU

broj : 1994990021524219 kod SPARCASSE BANKE d.d. Sarajevo, i to :

1.1.za LOT 1, LOT 3 i LOT 10 iznos od po 10.000 KM;

1.2.za LOT 2 - 2.970,00 KM, i za LOT 12 - 1.550,00 KM, navedeni iznosi su 10% od cijene LOT-a iz Oglasa za LOT 12 ako se kupuju pojedinačno garažni prostor te prostori za ostave, onda visina depozita iznosi 10 % od vrijednosti konkretne jedinice.

 

2.Punomoć pravnoR ili fizičkog lica za osobu koja u njegovo ime i za njegov račun učestvuje u javnom nadmetanju.

3.Ovjerenu fotokopiju lične karte osobe koja lično ili kao opunomoćeno lice učestvuje u javnom nadmetanju.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju samo ponuđači registrovani od strane Komisije za provođenje javnog nadmetanja.

Nekretnine se prodaju prema ZK ulošcima navedenim u Oglasu. Prodavač ne odgovara za bilo kakve pravne niti fizičke nedostatke predmeta prodaje. Na osnovu SPORAZUMA potpisanog između „HOUSE MILOŠ" d.o.o. Sarajevo u STEČAJU i ,,KG1 KONSTRUKT" d.o.o. Sarajevo kao suvlasnika sa dijelom od po Vi nekretnine u Naselju „VRTOVI SUNCA" Sarajevo, opisane u LOT- u 12 ovog Oglasa, obavještavamo potencijalne kupce daje I Društvo wKGl-KONSTRUKT" d.o.o. Sarajevo spremano prodati svoju K vlasništva nad navedenim nekretninama po cijenama I uslovima iz ovog Oglasa.

Strane potpisnice   ovog Sporazuma su saglasne da svaka od strana vršiti prodaju svog dijela Yz suvlasništva nad navedenim nekretninama. PDV nije uključen u prodajnu cijenu nekretnina Iz LOT-

obavještavamo potencijalne kupce da ,,KGI - KONSTRUKT" d.o.o. Sarajevo kao vlasnik druge Y* nekretnina (LOT-a 12) koje su predmet prodaje po ovom oglasu, ima zakonsko pravo preče kupovine, koje može koristiti pod uslovima iz ovog oglasa.

Sva obavještenja u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje, mogu se dobiti od stečajnog upravnika na telefon broj; 061147385.