Pokretna i nepokretn

TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE doo Cazin u stečaju - Prodaja nepokretne i pokretne imovine

Na osnovu odredbi Zakona o izvršnom postupku i Zakona o stečajnom postupku (“Sl. novine F BiH”, br. 29/03, 32/04 i 68/05), Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja imovine DOO TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE Cazin - u stečaju od 17.06.2021. godine, te na osnovu usmenog zaključka postupajućeg stečajnog sudije od 21.06.2021. godine Stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                                  OGLAS

ZA PRVU JAVNU PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU, F BiH PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA (HRONOLOŠKI DVADESETTREĆA JAVNA PRODAJA)

ZA DRUGU JAVNU PRODAJU POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU, F BiH PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA (HRONOLOŠKI TRINAESTA JAVNA PRODAJA)    

 

Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem će se održati dana 29.07.2021. godine sa početkom u 11,00 sati u zgradi Općinskog suda u Bihaću, ako sud ne odredi drugačije u skladu sa odredbama člana 84. ZlP-a.

 

I. NEPOKRETNA IMOVINA - Građevinski objekti i zemljišta

r/b

LOT-ovi za prodaju nepokretne imovine TKA Cazin u stečaju

Cijene prema procjeni sudskih vještka u KM

LOT 11 LOT 2 kao nedovojiva cjelina

Upravna zgrada (zv.mali pogon štamparije) površine 353 m2, sagrađena na parceli. 1902/17, upisana u p.l. Br. 193, k.o. Ćoralići po novom operatu što odgovara parceli starog premjera K.Č.broj. 885/11, Zgrada fabrika; fabrika površine 353 m2, upisana u z.k.ul.br.112 K.O. SP CAZIN. Stečajni dužnik prodaje pravo korištenja na imovini.

120.629,00

Upravna zgrada u privredi (etažno 1/2) površine 708 m2, sagrađena na parceli 1902/46, upisana u p.l. Br. 1651, k.o. Ćoralići po novom operatu, što odgovara parceli starog premjera KĆ.broj. 885/26, Incel; privredna zgrada površine 708 m2, upisana u z.k.ul. br. 112 K.O. SP CAZIN. Stečajni dužnik prodaje pravo korištenja na imovini.

181.248,00

Prema odluci skupštine povjerilaca ove nekrenine se prodaju kao neodvojiva cjelina - ukupna cijena

301.877,00

LOT 3

Zemljište uz privrednu zgradu površine 97 m2. Elektroenergetski objekt površine 23 m2, sagrađen na parceli br. 1902/55, upisan u p.l.br.193, lto.ĆORALIĆI po novom operatu, što odgovara parceli starog premjera broj 885/34, površine 120 m2 Trafostanica; neplodno, upisano u zJcul.br. 112, k.o. SP_CAZIN. Stečajni dužnik prodaje pravo korištenja na imovini.

13.707,50

LOT 4

Elektroenergetski objekt sagrađen na parceli br. 1902/59, površine 192 m2 upisan u p.l.br.193, k.o.ĆORALIĆI po novom operatu, što odgovara parceli starog premjera broj KČ.879/10, Trafostanica; neplodno, površine 192 m2, upisano u z.k.ul.br. 112, k.o. SP_ CAZIN. Stečajni dužnik prodaje pravo korištenja na imovini.

16.725,00

LOTS

Zemljište uz privrednu zgradu na parceli br. 1902/47, površine 278 m2, upisano u p.l.br.193, k.o.ĆORALIĆI po novom operatu, što odgovara parceli starog premjera broj 885/33, Ekonomsko dvorište; neplodno površine 278 m2, upisano u z.k.ul.br. 112, k.o. SP CAZIN. Stečajni dužnik prodaje pravo korištenja na imovini.

11.815,00

LOT 6

Zemljište uz privrednu zgradu na parceli br. 1902/54, površine 2000 m2, upisano u p.l.br.193, lco.ĆORALIĆI po novom operatu što odgovara parceli starog premjera broj 879/9, INCEL; ZEMLJ UZ PRIVR.ZGR. površine 2000 m2, upisano u zJt.ul.br. 112, k.o. SP CAZIN. Stečajni dužnik prodaje pravo korištenja na imovini.

85.000,00

LOT 7

Zemljište uz privrednu zgradu na parceli br. 1902/73, površine 2939 m2, upisano u p.l.br.193, k.o.ĆORALIĆI po novom operatu što odgovara parceli starog premjera broj 879/18, INCEL; ZEMLJ UZ PRTVR.ZGR. površine 2939 m2, upisano u z.k.ul.br. 112, k.o. SP CAZIN. Stečajni dužnik prodaje pravo korištenja na imovini.

124.907,50

LOT 8

Zemljište uz privredhu zgradu na parceli br. 1902/74, površine 2059 m2, upisano u p.l.br.193, k.o.ĆORALIĆI po novom operatu što odgovara parceli starog premjera broj 879/19, INCEL; ZEMLJ UZ PRIVR.ZGR. površine 2059 m2, upisano u zJc.ul.br. 112, k.o. SP CAZIN. Stečajni dužnik prodaje pravo korištenja na imovini.

87.507,50

II.

POKRETNA IMOVINA - namještaj i oprema prema popisnim listama

 

r/b

LOT-ovi za prodaju pokretne imovine TKA Cazin u stečaju

Cijene prema procjeni sudskih vještka

LOT 14

Namještaj i oprema iz objekata upravna zgrada, skladišta štamparaije, trafo stanica i energana

1.366.690,00

LOT 15

Namještaj i oprema iz objekata upravna zgrada, portirnica, ostava, sala za sastanke, arhiva i kancelarija

4.250,00

LOT 16

Namještaj i oprema iz objekata štamparaija mala hala i uprava štamparije

3.790,00

 

II. USLOVI PRODAJE

Navedena NEPOKRETNA imovina prodaje se u LOT-ovima koji čine neodvojivu cjelinu, kako je navedena u oglasu, u fizičkom stanju na dan prodaje. Stečajni dužnik prodaje obim i prava sa kojima raspolaže nad imovinom koja je predmet prodaje. Na PRVOM ročištu za javno nadmetanje za prodaju nepokretne imovine ne može se imovina prodati ispod JEDNE POLOVINE utvrđene vrijednosti po sudskom vještaku. Početne ponude za nepokretnu imovinu za PRVO ročište na iznose manje od jedne POLOVINE utvrđene vrijednosti neće biti razmatrane. Na DRUGOM ročištu za javno nadmetanje za prodaju pokretne imovine ne može se imovina prodati ispod JEDNE TREĆINE utvrđene vrijednosti. Početne ponude za pokretnu imovinu za prvo ročište na iznose manje od jedne TREĆINE utvrđene vrijednosti neće biti razmatrane. Usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

Na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog-uplatu depozita u visini 10% početne cijene licitirane imovine, a najviše do 10.000,00 KM. Uplatu izvršiti na depozitni račun TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE Cazin- u stečaju 3385 2022 1665 7780 kod UniCredit Bank, sa naznakom: depozit za nadmetanje - LOT br._____ za  koji  se prijavljuje. Porez na promet nekretnina, PDV na pokretnu imovinu i sve ostale troškove (demontaže, transporta i troškove prenosa vlasništva i druge troškove) snosi kupac. Imovina se prodaje po principu ‘Viđeno - kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati. Prodaja imovivne stečajnog dužnika se vrši prema pravilima zakona o izvršnom postupku F BiH. Nakon završetka usmenog javnog nadmetanja, formirati će se llista svih ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimalne, a pobjednikom će biti proglašen ponuđač sa najvišom ponuđenom cijenom. Ukoliko najbolji ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u roku koji ne može biti duži od 30 dana, njegova ponuda se proglašava nevaljanom, a stečajni upravnik će posebnim zaključkom pozvati drugoplasiranog ponuđača da izvrši uplatu u ostavljenomo roku. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u u ostavljenomo roku, njegova ponuda će biti proglašena nevaljanom, a treći po redu najbolji ponuđač će biti pozvan da uplati prodajnui cijenu i ako treći ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u ostavljenomo roku, isto će se primjeniti i na četvrtog i na sve ostale ponuđače. Prodavač zadržava pravo da odustane od prodaje u bilo kojoj fazi prodaje imovine bez obaveze davanja bilo kakvog obrazloženja. Na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Na zemljišnim parcelama koje se prodaju prodavač ima upisano pravo korištenja.

Ostali detalji prodaje su određeni Pravilima za učešće na licitaciji, sa kojima će ponuđači biti upoznati neposredno pred početak nadmetanja. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati (uz obaveznu prethodnu najavu i dogovor - može se izvršiti uvid u detaljnu dokumentaciju koja se odnosi na građevinske objekte i zemljište koji su predmet prodaje i u liste pokretne imovine koja se prodaje) i mogu se dobiti sve informacije radnim danom u vremenu do 10:00 h do 14:00 h u sjedištu DOO TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE Cazin -u stečaju i na telefon broj: 063-281-081. Detaljne liste i procjene imovine koja se prodaje se dobiti slanjem zahtjeva na e-mail: adzaferbegovic@yahoo.de

 

Stečajni upravnik