PS VITEZIT d.o.o. Vitez

Više o PS VITEZIT d.o.o. Vitez

Nekretnina

PS VITEZIT dd Vitez u stečaju - Prodaja zemljišta stečajnog dužnika

PS “Vitezit” d.o.o.Vitez- U STEČAJU

Tvornička 1., Vitez

Stečajni upravnik

 

Broj: 51 0 St 162693 19 St

Dana, 24.06.2021.god.

 

Na temelju člana 101.,102., i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH broj 29/03132/04), Odluke Skupštine vjerovnika i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 23.06.2021. godine o prodaji imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik oglašava:

 

                                                                        JAVNU PRODAJU

                       IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA 

 

A PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je pokretna i nepokretna imovina stečajnog dužnika PS”Vitezit“ d.o.o Vitez - U STEČAJU, Tvornička 1., podijeljena u DVA (2) LOT-a.

Nekretnine u vlasništvu privrednog društva PS“Vitezit“ d.o.o.Vitez - U STEČAJU nalaze se u općinama :

Općina Vitez, K.O. Većerska, PL broj 1044

LOT-3.1. BRIZJAK

1. Parcela označena kap k.č. 435/57- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 184/2 - zv “Brizjak” po kulturi šuma 4 klase u površini od 74m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

2. Parcela označena kao k.č. 435/59- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.pl86/2 - zv “Brizjak” po kulturi put u površini od 170m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

3. Parcela označena kao k.č. 435/62- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.pl91/2 - zv “Brizjak” po kulturi oranica 6 klase u površini od 611m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

4. Parcela označena kao k.č. 435/64- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.pl9272 - zv “Brizjak” po kulturi oranica 6 klase u površini 671 m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

5. Parcela označena kao k.č. 435/66- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DON JA. Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.pl93/2 - zv “Brizjak” po kulturi oranica 7 klase u površini od 821m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

6. Parcela označena kao k.č. 435/68- stari premjer zv “Brizik “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 194/2 - zv “Brizjak” po kulturi oranica 7 klase u površini od 1482m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

7. Parcela označena kao k.č. 435/70- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 195/2 - zv “Brizjak” po kulturi šuma 8 klase u površini od 1922m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

8. Parcela označena kao k.č. 435/13,435/17- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.pl96 - zv “Brizjak” po kulturi oranica 6 klase u površini od 4606m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

9. Parcela označena kao k.č. 441/1- stari premjer zv “Zabašča “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.pl97 - zv “Brizjak” po kulturi pašnjak 5 klase u površini od 8934m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

10. Parcela označena kao k.č. 435/14 - stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.pl99 - zv “Brizjak” po kulturi oranica 6 klase 7020m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEĆERSKA.

11. Parcela označena kao k.č. 441/2- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.pl98 - zv “Brizjak” po kulturi pašnjak 3 klase 548m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEĆERSKA.

12. Parcela označena kao k.č. 435/16- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p. 200 - zv “Brizjak” po kulturi oranica 6 klase u površini od 8794m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

13. Parcela označena kao k.č. 435/4- stari premjer zv “Brizik “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 201/1 i 201/2 - zv “Brizjak” po kulturi pašnjak 3 klase u površini od 3030m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

14. Parcela označena kao k.č. 439- stari premjer zv “Do “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 202/1 i 202/2 - zv “Do” po kulturi šuma 6 klase u površini od 1274m2 u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

15. Parcela označena kao k.č. 435/9- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 203/1 i 203/2 - zv “Brizjak” po kulturi oranica 5 klase u površini od 5422m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

16. Parcela označena kao k.č. 435/29- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 204 - zv “Brizjak” po kulturi oranica 5 klase u površini od 3689m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

17. Parcela označena kao k.č. 435/46- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 205 - zv “Brizjak” po kulturi oranica 5 klaseu površini od 130m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

18. Parcela označena kao k.č. 435/44- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p.  206 - zv “Brizjak” po kulturi oranica 5 klase u površini od Ytl7m2 upisima u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

19. Parcela označena kao k.č. 435/40- stari premjer zv “Brizjak “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 207 - zv “Brizjak” po kulturi oranica 5 klase u površini od 280m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

20. Parcela označena kao k.č. 423/15 stari premjer zv “ Lug “ upisana u zk ul br 51 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p. 225 - zv “Krčevina” po kulturi livada 2 klase u površini od 1352m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

21.Parcela označena kao k.č. 423/4- stari premjer zv “ Lug “ upisana u zk ul br 51 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 226/2 - zv “Krčevina” po kulturi livada 2 klase u površini od 425m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

22. Parcela označena kao k.č. 382- stari premjer zv “Vilište “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 241- zv “Vilište” po kulturi šuma 6 klase u površini od 80m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEĆERSKA.

23. Parcela označena kao k.č. 384/7- stari premjer zv “Studenac “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 253- zv “Studenac” po kulturi oranica 4 klase u površini 363m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

24. Parcela označena kao k.č. 384/8- stari premjer zv “Studenac “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 254- zv “Studenac” po kulturi oranica 4 klase u površini od 355m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEĆERSKA.

25. Parcela označena kao k.č. 384/9- stari premjer zv “Studenac “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 255- zv “Studenac” po kulturi oranica 4 klase u površini od 459m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEĆERSKA.

26. Parcela označena kao k.č. 437/5- stari premjer zv “Lučilo “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 610/2- zv “Lučilo” po kulturi oranica 5 klase u površini od 180m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEĆERSKA.

27. Parcela označena kao k.č. 437/4- stari premjer zv “Do “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 612/2- zv “Do” po kulturi oranica 4 klase u površini od 3328m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

28. Parcela označena kao k.č. 440/2- stari premjer zv “Do “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 613- zv “Do” po kulturi oranica 4 klase u površini od 5350m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEĆERSKA.

29. Parcela označena kao k.č. 438/2- stari premjer zv “Do “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 614/2- zv “Do” po kulturi oranica 4 klase u površini od 497m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

30. Parcela označena kao k.č. 446/2- stari premjer zv “Zabašča “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 617/2- zv “Zabašča” po kulturi oranica 4 klase u površini od 3219m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

31. Parcela označena kao k.č. 440/1- stari premjer zv “Do “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 618- zv “Do” po kulturi oranica 4 klase u površini od 4459m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEĆERSKA.

32. Parcela označena kao k.č. 435/5- stari premjer zv “Zabaščina “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 619- zv “Zabaščina” po kulturi šuma 6 klase u površini od 2284m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEĆERSKA.

33. Parcela označena kao k.č. 435/56- stari premjer zv “Zabaščina “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 620- zv “Zabaščina” po kulturi oranica 4 klase u površini od 1591m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

34. Parcela označena kao k.č. 443- stari premjer zv “Zabaščina “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 621 - zv “Zabaščina” po kulturi oranica 4 klase u površini od 1029lm2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

35. Parcela označena kao k.č. 442/2- stari premjer zv “Zabaščetina “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.VHasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 622/2- zv “Zabaščetina” po kulturi pašnjak 4 klase u površini od 93lm2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEĆERSKA.

36. Parcela označena kao k.č. 442/4- stari premjer zv “Zabaščetina “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 623/2- zv “Zabaščetina” po kulturi oranica 4 klase u površini od 3363m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

37. Parcela označena kao k.č. 442/6- stari premjer zv “Zabaščetina “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 624/2- zv “Zabaščetina” po kulturi oranica 5 klase u površini od 2262m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

38. Parcela označena kao k.č. 447/1- stari premjer zv “Zabašča “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 625/1- zv “Zabašča” po kulturi oranica'5 klase u površini od 250m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

39. Parcela označena kao k.č. 447/4- stari premjer zv “Zabašča “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 625/2- zv “Zabašča” po kulturi oranica 5 klase u površini od 1381 m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

40. Parcela označena kao k.č. 447/2- stari premjer zv “Zabašča “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 626-zv “Zabašča” po kulturi oranica 5 klase u površini od 1540m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

41. Parcela označena kao k.č. 447/5- stari premjer zv “Zabašča “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 627-zv “Zabašča” po kulturi oranica 5 klase u površini od 1436m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEĆERSKA.

42. Parcela označena kao k.č. 447/3- stari premjer zv “Zabašča “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 628-zv “Zabašča” po kulturi oranica 4 klase u površini od 635m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEĆERSKA.

43. Parcela označena kao k.č. 447/6- stari premjer zv “Zabašča “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela. Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 629- zv “Zabašča” po kulturi oranica 4 klase u površini od 755m2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o. VEČERSKA.

44. Parcela označena kao k.č. 445/2- stari premjer zv “Zabaščetina “ upisana u zk ul br 50 k.o. SP-VEČERSKA DONJA.Vlasnik u zk ul br Državna svojina sa 1/1 djela.

Navedenoj parceli starog premjera odgovara parcela po katastarskom operatu k.p 630/2- zv “Zabaščetina” po kulturi oranica 4 klase u površini od 1391 т2 upisana u posjedovni list br 1044 k.o.VEČERSKA.

 

Posjednik upisan POSLOVNI SUSTAV VITEZIT D.O.O. sa 1/1 djela.

Ukupna površine zemljišta iznosi 99.772 m2

- Cijena (100%) ne prodate imovine ukupne površine od 99.772 m2 iznosi 288.448,00 KM.

LOT-1.1. „KG POGON”

Predmetni dio starog kompleksa „KG POGON“ lociran je sada unutar kompleksa “Ovnak“, izgrađen na tri katastarske parcele i to:

1. Parcela broj 1438/2 n.p. P.L.1044, naziv parcele “Industrija”, kulture “zemljište uz privrednu zgradu” bruto katast. površine 19.199 m2, K.O. Večerska, općina Vitez , SA DVA CIJELA OBJEKTA i Vi JEDNOG OBKEKTA.

2. Parcela broj 1639 n.p. P.L.1044, naziv parcele “Industrija”, kulture “zemljište uz privrednu zgradu” bruto katast. površine 2.203 m2, K.O. Večerska, općina Vitez;

3. Parcela broj 1641 n.p. P.L.1044, naziv parcele “Industrija”, kulture “zemljište uz privrednu zgradu” bruto katast. površine 2.712 m2, K.O. Večerska, općina Vitez; SA 1/3 OBJEKTA.

Cijena ne prodate imovine i infrastrukture površine 24.264 m2. - iznosi 70.244,00 KM.

 

В NAČIN PRODAJE

- Cijena je utvrđena Odlukom Odbora povjerioca od 23.06.2021 .godine .

- Imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

- Prijave sa dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se dostavljaju do 13.07.2021.god.

 

C TERMIN, UVJETI I POSTUPAK PRODAJE

- Vrijeme prodaje je dana 14.07.2021 god.( srijeda) u 13 sati u prostorijama Općinskog suda u Travniku (ha adresi Vezirska br. 2)

- Imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se pojedinačno po LOT-ovima u postojećem pravnom statusu.

- prodaja će se održati i ako učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove oglasa

- imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

 

Pravo učešća na javnom nadmetanju

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstva u iznosu 10 % od početne cijene za svaki pojedinačni LOT, na transakcijski račun PS ,,Vitezit“ d.o.o.Vitez - U STEČAJU otvoren u Privrednoj banci d.d. Sarajevo broj 101 130 00730191 48, sa naznakom „za učešće na javnom nadmetanju LOT broj

- bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osig. depozita.

- јшрси će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će se vratiti u roku od pet dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu.

Postupak prodaje

Imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Postignutu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika , broj: 101 130 00730191 48 , otvoren kod PRIVREDNE BANKE SARAJEVO, sa naznakom „uplata kupoprodajne cijene na javnom nadmetanju za LOT broj u roku 15 dana, računajući od dana zaključenog javnog nadmetanja.

Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu naznačenu u oglasu, ne može biti manje od 10.000,00 KM .

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećim najpovoljnijim ponuđačima.

Sve poreze i troškove uknjižbe i prijenosa snosi kupac. Strane fizičke i pravne osobe kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta među državama pri stjecanju vlasništva, ili ispunjenje uvjeta za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

Imovina se prodaje po principu „viđeno kupljeno” (postojeće faktički viđeno i pravno stanje), te se isključuju naknadne reklamacije.

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa.

Detaljnije podatke o imovini koja je predmet piridaje šhdj^bni su u Nalazu i mišljenju vještaka od 14.01.2021. godine.

Zainteresirani učesnici u javnom nadmetanju istu mogu preuzeti uz bespovratnu naknadu od 300 KM u sjedištu stečajnog dužnika na adresi PS “Vitezit” d.o.o.Vitez - U STEČAJU , na adresi Tvornička 1.

Navedena dokumentacija može se preuzeti svakim danom od 9 do 13 sati.

U istom periodu, uz prethodnu najavu na telefon Mob 061/ 893- 479 , može se izvršiti i fizički pregled imovina koja je predmet prodaje.