SN DESIGN d.o.o. Stolac

Više o SN DESIGN d.o.o. Stolac

Nepoznato

Zaključuje se likvidacijski postupak nad društvom SN DESING d.o.o. Stolac

Općinski sud u Mostaru likvidacijski sudac Divna Bošnjak, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad društvom "SN DESING" d.o.o. Stolac, sa sjedištem u Stocu, ulica Stjepana Radića bb, zastupan po direktoru Samir Dizdar, nakon održanog ročišta 23.04.2021. godine u prisustvu punomoćnika predlagatelja i likvidatora Hujdur Latifa, dipl. strojar, iz Mostara, dana 23.04.2021. godine donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Zaključuje se likvidacijski postupak nad društvom "SN DESING" d.o.o. Stolac, sa sjedištem u Stocu, ulica Stjepana Radića bb.
2. Razrješava se dužnosti likvidator Latif Hujdur, dipl.strojar. iz Mostara.
3. Preostala imovina društva, novčana sredstva na računu kod UniCredit bank d.d. Mostar u iznosu od 336,98 KM kao i u blagajni društva u iznosu od 104,98 KM, ukupno novčanih sredstava u iznosu od 458,00 KM, se vraćaju i uručuju jedinom osnivaču društva, fizičkoj osobi Samir Dizdar, iz Stoca, ul. ZrinskiFrankopanska 36a, Stolac.
4. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Po pravomoćnosti ovog rješenja iz Registra ovog suda društvo predlagatelja upisano pod registarskim matičnim brojem MBS: 58-01-0040-11 će se brisati iz Registra ovog suda.
6. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagatelja.

(03-3-1508/21)