Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom IBAM-CHBH d.o.o. Srebrenik

Općinski sud u Tuzli, sudija Faruk Arnaut, kao likvidacionom sudiji, u postupku predlagača "IBAM-CHBH" d.o.o. za trgovinu, i transport Srebrenik, Tinja bb, Srebrenik, "IBAM-CHBH" d.o.o. za trgovinu, i transport Srebrenik, Podružnica 1. Tinja, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, zastupanog po punomoćniku Ramizu Salihbašiću, advokatu iz Srebreniku donio je dana 22.04.2021. godine, sljedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "IBAM-CHBH" d.o.o. za trgovinu, i transport Srebrenik, Tinja bb, Srebrenik, "IBAM-CHBH" d.o.o. za trgovinu, i transport Srebrenik, Podružnica 1. Tinja, upisanim pod matičnim registarskim brojem upisa 32-01-0171-18. Likvidator zakonski zastupnik Ibrišimović Lutvija razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

Broj 32 0 L 392160 20 L
22. aprila 2021. godine
Tuzla