Pokretnina

JKP GRAHOVO doo Bosansko Grahovo u stecaju - Treća prodaja imovine stečajnog dužnika

Javno komunalno preduzeće "Grahovo"- u stečaju

11. Kralja Tvrtka 15 /

80270 Bosansko Grahovo

 

Broj: 52961-19-80/2021

Bosansko Grahovo, 30.04.2021.

 

Na osnovu člana 101-103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine F BiH" broj 29/03,32/04,42/06 i 04/17), Odluke Odbora povjerilaca broj OP- 52961 -19-III-76/2021 od 29. 04. 2021. godine, u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika JKP "Grahovo"-u stečaju, Bosansko Grahovo ( U daljem tekstu: Prodavač), Stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                                    OGLAS

                                                                                   u stečaju,

 ZA TREĆU JAVNU PRODAJU POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA JKP "Grahovo" ' Bosansko Grahovo,                                                                          PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

A) Popis predmeta prodaje:

Rbr.

NAZIV

Količina

Stanje

Početna cijena

LOT

rv

Radni stroj-kombinirka „NE W HOLAND FB-4PT" Tip FB 90=4 PT, godina proizvodnje 1996.

1

neispravno

KM 4.500,00

LOT V

Osobno vozilo, .Renault 19GTD",zaprernina 1870 ccm3, godina proizvodnje 1993.

1

neispravno

KM 200,00

LOT VI

Crpke za vodu, Snaga 22,18.17 KW

4

ispravno

KM 1.980,00

LOT IX

Agregat „Končar", Tip 2KO-103-AM, Snaga: 62KW, godina proizvodnje 1999.

1

ispravno

KM 3.300,00

 

UKUPNO

KM 9.980,00

 

Imovina se prodaje po LOTOVIMA;

Navedene cijene predstavljaju'početne cijene ispod koje se imovina ne može prodavati.

Imovina se prodaje u viđenom stanju i po cijenama koje su potvrđene od strane Odbora povjerilaca. Procjene vrijednosti pokretnina, kao i dokaz o vlasništvu mogu se pogledati u prostorijama Prodavca. Prodaja imovine javnim nadmetanjem održaće se 18. Maja/Svibnja 2021. godine (utorak) u 12,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Livnu. Trg Branitelja 1, Sudnica- IV kat Uslovi prodaje: , -Imovina će se prodavati metodom usmenog javnog nadmetanja, -pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju Zakonom propisane uslove. -javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, koji ispunjava uslove iz Oglasa.

-ponuđena cijena predstavlja početnu cijenu nadmetanja;

-Razmak u ponudama za LOT IV i IX minimalno KM 200,00, a maximalno KM 3.000,00, a za LOT V i VI minimalno KM 50,00, a maximalno KM 300,00.

-strani državljani imaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH;

-na nadmetanju pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava-polog u visini od 10% početne cijene na račun Prodavca.

-Uplatu pologa izvršiti'na transakcijski račun Prodavca: JKP "Grahovo"- u stečaju. Bosansko Grahovo,

otvoren kod "SBERBANK" d.d. Filijala Bihać, broj 1401011110006438 sa naznakom: Treća javna prodaja

-Lot broj               .

-Uplate izvršiti najkasnije do 14. Maja/Svibnja (petak) 2021. godine do 14,00 sati.

-Uplatnicu-nalog za prenos kao dokaz o uplati pologa ponuđač je obavezan dostaviti najkasnije u utorak 18. Maja/ Svibnja 2021. do 11,45 sati stečajnom upravniku - u prostorije Općinskog suda u Livnu.

-Depozit se uračunava u postignutu prodajnu cijenu, a ponuđač sa najvišom ponudom biće proglašen pobjednikom-najpovoljnijim kupcem.

-Postignutu cijenu na javnom nadmetanju, umanjenu za iznos uplaćenog pologa, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 (sedam) dana od dana okončanja nadmetanja-proglašenja pobjednika. -Sve poreze, PDV, i troškove prenosa snosi kupac.

-Strana fizička lica i pravna lica kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reciprotiteta među državama pri sricanju vlasništva, ili ispunjavanju uslova za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

-imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno", te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

-ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu postignutu prodajnu cijenu u naznačenom roku, smatraće se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije-depozita, a kupcem se proglašava drugo rangirani, odnosno treće rangirani ponuđač u istom LOT-u.

-preuzimanje pokretnosti u posjed kupca izvršiće se u roku od 3 dana od dana uplate kompletnog licitiranog iznosa. -Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati radnim danima u periodu od 09-15 sati, na lokacijama Prodavca u Bosanskom Grahovu.

-Kontakt osoba je Vidović Miroslav - Kontakt telefon 066 351 551.

 

Stečajni upravnik