Nepoznato

Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad pravnim licem Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa F

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 L 134623 21 L, od 20.4.2021. godine, otvoren i istovremeno zaključen skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad pravnim licem: Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci “Kapa Fi”, Vojvođanska ulica broj 2.

Uručuju se osnivaču Društva Aleksandru Bogdaniću iz Banje Luke, Ul. Petra Mećave broj 1 a, nepokretna i pokretna imovina:
- poslovni objekat PO + P + 2 + M, kućište sa dvorištem, koji se nalazi u Banjaluci, Vojvođanska ulica broj 2, površine 424 m 2, izgrađen na zemljištu k.č. broj: 640/8, upisan u zk. ul. broj: 6805 k.o. SP Banja Luka, Posjedovni list broj: 3906/5 KO Banja Luka 7, a kao vlasnik nekretnine upisana je Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci “Kapa Fi” sa 1/1 dijela.

- Oprema i namještaj:

1. radni sto metalni - 8 komada,
2. radni sto drveni - 16 komada,
3. računarski sto drveni - 14 komada,
4. prijemni pult - 3 komada,
5. stolica za učionicu plava, sa tablom za pisanje - 30 komada,
6. stolica za računarsku učionicu plava - 12 komada,
7. stolica konferencijska plava - 20 komada,
8. stolica kancelarijska crna - 8 komada,
9. ormar sa bravicom - 5 komada,
10. štafelaj - 6 komada,
11. računar Lenovo C440 - 11 komada,
12. računar CT windbreaker - 2 komada,
13. računar HP Compaq - 10 komada,
14. monitor HP - 10 komada,
15. monitor Asus - 3 komada,
16. monitor Acer - 1 komad,
17. projektor Acer X110P - 1 komad,
18. projektor Acer P1265 - 1 komad,
19. projektor Benq DS550 - 1 komad,
20. platno za projektor - 3 komada,
21. skener Canon lide 200 - 1 komad,
22. televizor Toshiba led smart 3 D - 2 komada,
23. muzička linija Sony CMTEH25 - 3 komada,
24. štampač Konica Minolta bizhub C252 - 1 komad,
25. štampač Canon LBP6670dn - 1 komad,
26. štampač Samsung SCX-4623 - 1 komad,
27. štampač Samsung CLP-500 - 1 komad,
28. fotokopir-aparat Canon 1600 - 1 komad,
29. fotokopir-aparat Canon 2200 - 1 komad,
30. štampač za ident. kartice Zebra P310C - 1 komad,
31. termotransfer tiskač Zebra TLP 2844 - 1 komad,
32. čitač bar-koda PSC QS6000 - 1 komad,
33. čitač bar-koda PSC QS 2500 - 1 komad,
34. samouslužni kafe-aparat Colibri C5 - 1 komad,
35. telefon Siemens Gigaset 3035 ISDN sa 6 slušalica,
36. režijska oprema i kablovi,
37. biblioteka: ukupno 3.492 bibliotečke jedinice (knjige, naučni časopisi i video-oprema za iznajmljivanje).

Likvidacioni postupak je otvoren i istovremeno zaklju čen 20.4.2021. godine kada je Rješenje o otvaranju i istovremenom zaklju čenju postupka likvidacije objavljeno na oglasnoj tabli Suda. Rješenje će u cijelosti biti objavljeno i na internet stranici APIF-a u neprekidnom trajanju od 30 dana. Nalaže se Registru ovog suda da u registru poslovnih subjekata izvrši upis zabilježbe o otvaranju i istovremenom zaključenju skrać enog dobrovoljnog postupka likvidacije. Nalaže se Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Banja Luka da na osnovu ovog rješenja izvrši promjenu upisa nosioca prava svojine i posjeda, tako da se kao posjednik i vlasnik nekretnina iz tačke II ovog rješenja upiše Aleksandar Bogdanić, Ul. Petra Mećave br. 1 a, vlasnik društva Visoke škole Komunikološki koledž u Banjaluci “Kapa Fi”, Vojvođanska ulica broj 2, sa 1/1 dijela.

 

(57 0 L 134623 21 L-su)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi