Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom NES 76 Trade Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 134581 21 St, od 14.4.2021. godine, u 11.00 časova, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, eksport-import “NES 76 Trade” Banja Luka, Borkovići bb, Banja Luka (MBS 57-01-0172-14, MB 11113494, JIB 4403719070002). Stečajni upravnik je Vladan Ristić iz Banje Luke. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave stečajnom sudu svoja potraživanja, u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kog njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju). Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun broj: 562-099-00000556-87, budžet Republike Srpske, vrsta priho- da 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 15.6.2021. godine, u 9.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva ulica broj 108, sudnica broj 4/I. Ročište na kom će se, na osnovu izvještaja stečajnog upravnika, odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Nalaže se Registru ovog suda da u registru poslovnih subjekata uz naziv ste čajnog dužnika upiše oznaku: “u stečaju”, a u rubrici: “Lice ovlašćeno za zastupanje poslovnog subjekta” upiše: “stečajni upravnik”. Nalaže se Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Banja Luka da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upiše u zemljišno-knjižne registre, ako je steč ajni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka objavljeno je na oglasnoj tabli Suda istog dana. Rješenje će se dostaviti i Agenciji za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Banja Luka radi objavljivanja na internet stranici APIF-a.

 

(57 0 St 134581 21 St-su)