PID d.o.o. Mostar

Više o PID d.o.o. Mostar

Pokretna i nepokretn

PID doo Mostar u stečaju - Peta prodaja nekretnina i udjela u MOSTAR FILM doo Mostar

,,PID“ d.o.o - U STEČAJU 

Lacina bb Mostar

 

Broj: 58 OSt 190173 17 St

Stečajni upravnik.

Dana, 27.04.2021. god.

 

Na temelju člana 101., 102., i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH broj 29/03 132/04), Odluke Vijeća vjerenika donesene dana .27.04.2021. godine o prodaji imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik

 

                                                                         OGLAŠAVA

            Petu javnu prodaju imovine stečajnog dužnika metodom usmenog javnog nadmetanja

 

A PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika ,,PID“ d.o.o Mosatr -u stečaju u ulici Lacina bb, u „Vila Neretva" u Mostaru po slijedećim LOT-ovima.

LOT. 1. Poslovni prostor TOP S20, površine 601,69 m2

Početna prodajna cijena         536.608,94 KM

LOT. 2. Poslovni prostor TOP SI2, površine 226,58 m2

Početna prodajna cijena         202.072,25 KM

LOT. 3. Udio u 100% vl. firme „MOSTAR FILM „d.o.o,

Alekse Šantićl 1  Mostar

Početna prodajna cijena.        937.609,40 KM

 

B NAČIN PRODAJE

Cijena je utvrđena Odlukom Vijeća vjerenika od 27.04.2021 .godine. Imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

Prijave sa dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se dostavljaju do 11.05.2021.god.

 

C TERMIN, UVJETI I POSTUPAK PRODAJE

Termin prodaje

Vrijeme prodaje je dana 12.05.2021 (srijeda) u 13 sati u prostorijama stečajnog dužnika (Ulica Lacina bb, u „Vila Neretva" u Mostaru

Uvjeti prodaje su:

imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se pojedinačno po LOT-ovima u postojećem pravnom statusu, prodaja će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa imovina se nemože prodati ispod naznačene početne cijene. 

Pravo učešća na javnom nadmetanju

na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstva u iznosu 10 % od početne cijene za svaki pojedinačni LOT , ali ne više od od 10.000 KM ,na transakcijski račun ,.PID” d.o.o Mostar - U STEČAJU broj: 101 130 00722 140 48 .otvoren kod Privredna banka Sarajevo, Ekspozitura Bugojno sa naznakom „za učešće na javnom nadmetanju LOT broj —„ bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osig. depozita.

kupcu će uplaćeno osig. biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će se vratiti u roku od pet dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu.

Postupak prodaje

Cjelokupna imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. . Postignutu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika, u roku 30 dana, računajući od dana zaključenog javnog nadmetanja.

Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu naznačenu u oglasu , nemože biti manje od 5.000,00 KM.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećim najpovoljnijim ponuđačima.

Sve poreze i troškove uknjižbe i prijenosa snosi kupac. Strane fizičke i pravne osobe kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta među državama pri stjecanju vlasništva, ili ispunjenje uvjeta za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH. Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju samo registrirani ponuđači. Detaljna pravila prodaje kao ispunjenja uvjeta za učešće i registraciju na javnom nadmetanju sadržana su u ‘Pravilima za prodaju imovine ,,PID“d.o.o. Mostar - U STEČAJU, putem metode usmenog javnog nadmetanja. Pristanak na primjenu ovih Pravila učesnici javnog nadmetanja moraju da ovjere svojim potpisom, o čemu dokaz dostavljaju na sam dan održavanja javnog nadmetanja.

Nepokretna imovina prodaje se po principu „viđeno kupljeno" (postojeće faktički viđeno i pravno stanje), te se isključuju nakanadne reklamacije. Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa.

Detaljnije podatke o imovini koja je predmet prodaje kao i u dokumentaciji o imovini , zaainteresirani učesnici u javnom nadmetanju mogu preuzeti uz bespovratnu naknadu od 300 KM u sjedištu stečajnog dužnika na adresi ,,PID“d.o.o. Mostar -u stečaju.

Navedena dokumentacija može se preuzeti svakim danom od 9,00 do 13,00 sati, U istom periodu, uz prethodnu najavu na telefon 030 509 693 / Mob 061 893 479, može se izvršiti i fizički pregled imovine koja je predmet prodaje.

 

Stečajni upravitelj