PROMINVEST doo Konjic

Više o PROMINVEST doo Konjic

Nekretnina

PROMINVEST doo Konjic u stečaju - Prodaja nekretnina u Konjicu i Olovu

"PROMINVEST” d.o.o Konjic -u stečaju

Maršala Tita b.b. Konjic

Stečajni upravnik

 

Broj: 58 OSt 203639 18 St

Dana, 22.04.2021 .god.

 

Na temelju člana 101.,102., i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH broj 29/03 I 32/04 ), Odluke Skupštine povjerilaca i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 21.04.2021.godine o prodaji imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik oglašava

 

                                                                                         -Sedmu-

       JAVNU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

A PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je nepokretna imovina stečajnog dužnika “PROMINVEST” d.o.o Konjic Maršala Tita b.b. Konjic podijeljena u LOT-ove.

Nekretnine u vlasništvu privrednog društva „PROMINVEST" d.o.o. Konjic-u stečaju nalaze se u općinama : Konjic ( K.O. Grušća), Olovo (K.O. Olovske Luke) , po slijedećim Lot-ovima:

LOT 1.

NEKRETNINE OLOVO

PILANA - koju čine nekretnine označene kao k,č, 394/1 , K.O. Olovske luke , ukupne površine 30.448 m2., a sve kako je naznačeno u nastavku:Dvorište površine 27.100 m2

Poslovna zgrada u privredi 1 površine 54 m2 .Poslovna zgrada u privredi 2 površine 2.306 m2Poslovna zgrada u privredi 3 površine 675 m2 .Poslovna zgrada u privredi 4 površine 288 m2.Pomoćna zgrada u privredi 5 površine 10 m2,Pomoćna zgrada u privredi 6 površine 6 m2 .Pomoćna zgrada u privredi 7 površine 3 m2,Pomoćna zgrada u privredi površine 6 m2.Zemljišno knjižni izvadak broj: 1169

K.O. Olovske luke, Općina Olovo Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/1 Početna cijena iznosi: 287.773,00 KM

LOT 2.

1.1. Parcela zvana “BARA ” (prodaja 50% udjela) označena: K.Č. 2318/1, u naravi livada 7 klase, površina 16.495 m2 , K.O. Grušća, Općina Konjic , Zemljišno knjižni izvadak broj: 369 .Upisano pravo suvlasništva PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom % I Tinjak (Osmana) Nazif iz Konjica sa , udjelom %

1.2. Parcela zvana “IGRIŠTE" označena: K.Č. 2259, u naravi livada 7 klase, površina 5.014 m2 , K.O. Grušća, Općina Konjic , Zemljišno knjižni izvadak broj: 369 Upisano pravo vlasništva : PROMINVEST d.o.o. Konjic sa udjelom 1/2 I Tinjak (Osmana) Nazif iz Konjica sa udjelom 1/2

Početna cijena nekretnina iz tačke 2.11 tačke 2.2, LOT 2 iznosi 1.000,00 KM

LOT 3.

Pokretna imovina - Unija za proizvodnju armaturnih mreža (imovina se nalazi u Konjicu i opisana je u procjeni sudskog vještaka)

Početna cijena pokretne imovine: 32.000,00 KM

 

В NAČIN PRODAJE

-Cijena je utvrđena Odlukom Odbora povjerioca od 21.04.2021.godine.

-Imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

-Prijave sa dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se dostavljaju do 08.05.2021 .god.

 

C TERMIN, UVJETI I POSTUPAK PRODAJE

-Vrijeme prodaje je dana 10.05.2021 god.( ponedeijak juli sati u prostorijama stečajnog dužnika na adresi Ul. Maršala Tita bb, Konjic (Poslovno sportski centar „Partizanovo").’

Uslovi prodaje

- imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se pojedinačno po LOT-ovima u postojećem pravnom statusu.

-  prodaja će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač , a koji ispunjava uslove oglasa

-  imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

Pravo učešća na javnom nadmetanju

-  na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstva u iznosu 10 % od početne cijene za svaki pojedinačni LOT,na transakcijski račun PROMINVEST D.O.O Konjic-u stečaju , broj: 15 44 60 20 13 23 31 40 .otvoren kod ISP Banka .Podružnica Zenica , Poslovnica Bugojno, sa naznakom „za učešće na javnom nadmetanju LOT broj

-  bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osig. depozita.

-  kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će se vratiti u roku od pet dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu,

Postupak prodaje

Imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Postignutu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika , broj: 15 44 60 20 13 23 31 40 .otvoren kod ISP Banka .Podružnica Zenica .Poslovnica Bugojno , sa naznakom .uplata kupoprodajne cijene na javnom nadmetanju za LOT broj -„u roku 15 dana, od dana zaključenog javnog nadmetanja

Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja ne može biti manje od 5.000,00 KM.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećim najpovoljnijim ponuđačima.

Sve poreze i troškove uknjižbe i prijenosa snosi kupac. Strane fizičke i pravne osobe kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta među državama pri stjecanju vlasništva, ili ispunjenje uvjeta za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

Imovina se prodaje po principu.viđeno kupljeno“(postojeće faktički viđeno i pravno stanje), te se isključuju nakanadne reklamacije.

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa .

Detaljnije podatke o imovini koja je predmet prodaje kao i u dokumentaciji o imovini, zainteresirani učesnici u javnom nadmetanju mogu preuzeti uz bespovratnu naknadu od 300 KM u sjedištu stečajnog dužnika na adresi PROMINVEST D.O.O Konjic-u stečaju .Navedena dokumentacija može se preuzeti svakim danom od 9 do 13 sati,

U istom periodu, uz prethodnu najavu na telefon 030 509 693 / Mob 061 893 479, može se izvršiti i fizički pregled imovine koja je predmet prodaje.