MI FERING d.d. Gračanica

Više o MI FERING d.d. Gračanica

Pokretna i nepokretn

MI FERING doo Gračanica u stečaju - Prodaja proizvodno poslovni objekat sa pripadajućim zemljištem

MI „FERING" d.d. Gračanica u stečaju

Ul. Zlatnih ljiljana 24

Gračanica

Stečajni upravnik

 

Вгој: St-353144/19-170/21

Datum: 23.04.2021.god.

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku (SI. novine F BiH broj 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18), Odluke Skupštine povjerilaca od 07.10.20219. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 20.04.2021. godine, stečajni upravnik raspisuje

 

                                                                                OGLAS

                                      O PRODAJI IMOVINE JAVNIM NADMETANJEM (prva prodaja)

 

A) Predmet oglasa je prodaja:

Cjelokupne imovine pravnog lica: Metalna industrija ,,FERING“ d.d. - u stečaju Gračanica, sa sjedištem u ul. Zlatnih Ljiljana 24, Gračanica, a što predstavlja slijedeću imovinu pravnog lica:

1.) Proizvodno poslovni objekat sa pripadajućim zemljištem u ukupnoj površini od 33.108 m2, a što se odnosi na:

- parcela broj 5495/6 , oznaka nekretnine: Fering, Poslovna zgrada u privredi, zemljište uz privrednu zgradu, ukupne površine 27.016 m2, upisano u Zemljišnoknjižni uložak broj: 6967 k.o. Gračanica,

- parcela broj 5495/11, oznaka nekretnine: Fering, Poslovna zgrada u privredi, zemljište uz privrednu zgradu, ukupne površine 468 m2, upisano u Zemljišnoknjižni uložak broj: 538 k.o. Gračanica,

- parcela broj 5495/13, oznaka nekretnine: Saobraćajnice, Prilazni put, ukupne površine 5.624 m2, upisano u Zemljišnoknjižni uložak broj: 7037 k.o. Gračanica, i

2.) Postrojenja i oprema (mašine, aparati, alat, material, rezervni dijelovi, kancelarijski namještaj, inventar i ostalo), -prema popisnoj listi i Elaboratu o procjeni tržišne vrijednosti mašinske opreme i drugog.

• Početna prodajna cijena.........................................................6.900.000,00 KM.

 

B. Cijena i način prodaje

1. Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Nalaza stalnog sudskog vještaka (građevinske i mašinske struke) o procjeni vrijednosti imovine, uvećano po odluci Odbora povjerilaca za 50 % procjenjene vrijedsnoti. Navedena imovina se prodaje kao cjelina.

2. Prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o javnom nadmetanju za prodaju, imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

2. Prijava u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, se dostavlja neposredno prije održavanja prodaje imovine javnim nadmetanjem određenog ovim oglasom.

3. Prodaja imovine javnim nadmetanjm će se održati 20.05. 2021.godine (četvrtak) u 12 sati u upravnoj zgradi MI „FERING" d.d. - u stečaju Gračanica, ul. Zlatnih Ljiljana 24, Gračanica.

4. Uslovi prodaje su:

- imovina se prodaje kao cjelina, kupac kupuje cjelokupnu imovinu MI „FERING" d.d. - u stečaju Gračanica, ul. Zlatnih Ljiljana 24, Gračanica, na kojoj prodavač ima upisano pravo vlasništva i posjeda, odnosno imovina se prodaje u postojećem pravnom statusu,

- na predmetnim nekretninama postoje upisani tereti u korist više hipotekamih povjerilaca (specificirano u C.Teretnom listu: Zemljišnoknjižnog uloška broj: 6967 k.o Gračanica, Zemljišnoknjižnog uloška broj: 538 k.o Gračanica i Zemljišnoknjižnog uloška broj: 7037 k.o Gračanica),

- upisani tereti hipoteke na nekretninama će se brisati po uplati cjelokupne prodajne cijene a na osnovu posebnog iješenja stečajnog sudije,

- ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod tačkom A. ovog Oglasa,

- najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje,

 - javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa,

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 1% od početne cijene definisane ovim oglasom, na transakcijski račun Privrednog društva MI “Fering" d.d. -u stečaju Gračanica, broj: 1346301003494686 kod ASA BANKA dd Sarajevo, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju,

- garancija na potrebni iznos neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osiguranja depozita.

- kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena garancija će se vratiti u roku od tri dana od dana prodaje,

- sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,

- prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

- najpovoljniji ponuđač je dužan sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, računajući od dana prodaje, a u roku od narednih 30 dana je rok za uvođenje kupca u posjed,

- ako najpovoljniji ponuđač ne plati cijenu i ne sklopi kupoprodajni ugovor u određenom roku, smatra se daje odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača. 

5. Imovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu,može se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 035 705 195,062 776 715, i 062 547 905.

 

Broj: 20-01-30-70-5/21

Mostar, 26.04.2021. godine