Pokretnina

JKP GRAHOVO doo Bosansko Grahovo u stecaju - Druga prodaja imovine stečajnog dužnika

Javno komunalno pređduzeće "Grahovo"- u stečaju

Ul. Kralja Tvrtka 15 / 80270 Bosansko Grahovo

 

Broj: 52961-19-55/2021

Bosansko Grahovo, 19.04.2021.

 

Na osnovu člana 101-103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine F BiH" broj 29/03.32/04,42/06 i 04/17), Odluke Odbora povjerilaca broj OP- 52961-19-54/2021 od 19. 04. 2021. godine, u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika JKP "Grahovo"-u stečaju, Bosansko Grahovo ( U daljem tekstu: Prodavač), Stečajni upravnik o b j a v lj u j e:

 

                                                                                         OGLAS

                                       ZA DRUGU JAVNU PRODAJU POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA

                                                       JKP "Grahovo"- u stečaju, Bosansko Grahovo

                                                                    PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

A  Popis predmet prodaje

R. br.

NAZIV

Količina

Stanje

Početna cijena

LOT IV

Radni stroj-kombinirka ,,NEW HOLAND FB-4PT" Tip FB 90=4 PT, godina proizvodnje 1996

1

neispravno

8.716,00 KM

LOT V

Osobno vozilo „Renault 19 GTD", zapremina 1870ccm, godina proizvodnje 1993.

1

neispravno

400,00 KM

LOT VI

Crpke zavodu, Snaga 22,18.17 KW

4

ispravno

1.980,00 KM

LOT VII

Električni stroj za narezivanje cijevi navoja, „BOSCH" Tip GBH 11D, l,4"-2", 1500W, Komplet

1

djelomično ispravno

234,00 KM

LOT VIII

Kontejner.pocinčane cijevi2"od 6 metara, vodo i mehaničarski alat, pribor prema inventurnoj listi...

1

ispravno

1.350,00 KM

LOT IX

Agregat „Končar", Tip 2KO-103-AM, Snaga: 62KW, godina proizvodnje 1999.

1

ispravno

7.200,00 KM

 

 

 

UKUPNO

19.880,00 KM

 

 

B/ Uslovi i način prodaje Imovina se

Imovina se prodaje prodaje po LOTOVIMA;

 

2/ Navedene cijene predstavljaju početne cijene ispod koje se imovina ne može prodavati.

3/ Imovina se prodaje u viđenom stanju i po cijenama koje su potvrđene od strane Odbora povjerilaca.

4/ Procjene vrijednosti pokretnina, kao i dokaz o vlasništvu mogu se pogledati u prostorijama Prodavca.

5/ Prodaja imovine javnim nadmetanjem održaće se 29. Aprila 2021. godine (četvrtak) u 12,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Livnu, Trg Branitelja 1. 6/ Uslovi prodaje:

- Imovina će se prodavati metodom usmenog javnog nadmetanja.

- pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju Zakonom propisane uslove.

- javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, koji ispunjava uslove iz Oglasa.

- ponuđena cijena predstavlja početnu cijenu nadmetanja;

- Razmak u ponudama za LOT VI, VIII I IX minimalno KM 200,00 a maximalno KM 3.000,00, a za LOT V I VII minimalno KM 50,00, a maximalno KM 300,00.

- strani državljani imaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH;

- na nadmetanju pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava-polog u visini od 10% početne cijene na račun Prodavca.

- Uplatu pologa izvršiti na transakcijski račun Prodavca: JKP "Grahovo"- u stečaju. Bosansko Grahovo, otvoren kod "SBERBANK" d.d. Sarajevo, Filijala Bihać, broj 1401011110006438 sa naznakom: Druga javna prodaja -Lot broj___.

Uplate izvršiti najkasnije do 27. Aprila (utorak) 2021. godine do 14,00 sati.

- Uplatnicu-nalog za prenos kao dokaz o uplati pologa ponuđač je obavezan dostaviti najkasnije u četvrtak 29. Aprila 2021. do 11,00 sati stečajnom upravniku - u prostorije Općinskog suda u Livnu.

- Depozit se uračunava u postignutu prodajnu cijenu, a ponuđač sa najvišom ponudom biće proglašen pobjednikom-najpovoljnijim kupcem.

-  Postignutu cijenu na javnom nadmetanju, umanjenu za iznos uplaćenog pologa, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 (sedam) dana od dana okončanja nadmetanja-proglašenja pobjednika.

- Sve poreze, PDV, i troškove prenosa snosi kupac.

- Strana fizička lica i pravna lica kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reciprotiteta među državama pri sticanju vlasništva, ili ispunjavanju uslova za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

- imovina se prodaje po o principu "viđeno-kupljeno", te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

- ako najpovoljniji pouđač ne uplati ukupnu postignutu prodajnu cijenu u naznačenom roku, smatraće se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije-depozita, a kupcem se proglašava drugo rangirani, odnosno treće rangirani ponuđač u istom LOT-u.

- preuzimanje pokretnosti u posjed kupca izvršiće se u roku od 3 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

- Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati radnim danima u periodu od 09-15 sati, na lokacijama Prodavca u Bosanskom Grahovu.

- Kontakt osoba je Vidović Miroslav-Kontakt telefon 066 351 551.

 

Stečajni upravnik