Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Bonum društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BONUM" Društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo, ul. Husrefa Redžića 9, Sarajevo - Centar. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora MLADEN KOMARICA iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano umatični broj subjekta broj 1-24973, a po Rješenju broj 65 0 L 270053 12 L od 25.12.2012. godine. 4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 270053 12 L 19. februara 2013. godine Sarajevo (O-159/13)