AGROHERC d.o.o. Bileća

Više o AGROHERC d.o.o. Bileća

Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom privrednog društva Agroherc d.o.o. Bileća i Poslovne jedinice u Bileći

Okružni privredni sud u Trebinju, stečajni sudija Danica Vojinović, u stečajnom postupku nad privrednim društvom “Agroherc” d.o.o. Bileća i Poslovnom jedinicom u Bileći, Crnogorska ulica br. 69, odlučujući po prijedlogu predlagača - povjerioca EUSIDER SPA Via Torona 25 Milano, Italija, kog zastupa punomoćnik Ivan Tomić, advokat iz Mostara, od 3.7.2020. godine, i uređenog prijedloga od 7.9.2020. godine da se nad navedenim privrednim društvom otvori stečajni postupak, nakon održanog ročišta za utvrđivanje razloga i uslova za otvaranje stečajnog postupka, od 21.1.2021. godine, u prisustvu predlagačevog punomoćnika, punomoćnika dužnika i privremenog stečajnog upravnika Slavka Ilića, dipl. ekonomiste, iz Ljubinja, isti dan donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom privrednog društva “Agroherc” d.o.o. Bileća i Poslovne jedinice u Bileći, Crnogorska ulica br. 69, MBS 62-01-0136-12, JIB 4403491030005, shodno članu 99. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/16 - u daljem tekstu: ZOS).
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Slavko Ilić, dipl. ekonomista, iz Ljubinja, Principovo naselje bb, shodno članu 67. ZOS.
3. Pozivaju se povjerioci da svoja potraživanja prema stečajnom dužniku prijave ovom sudu podneskom u dva primjerka, sa dokazima o osnovanosti potraživanja i drugim podacima, u skladu sa članom 169. ZOS, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Uz prijavu dužnost je priložiti dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavljeno potraživanje, shodno Zakonu o sudskim taksama - Tarifni broj 17. tačka 2, koja ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika, kao i da navedu vrstu i razlog nastanka prava osiguranja i osigurano potraživanje, shodno članu 100. ZOS.
5. Pozivaju se dužnici da svoje obaveze prema stečajnom dužniku izvrše bez odlaganja.
6. Skupština povjerilaca na kojoj će se ispitati prijavljeno potraživanje (ispitno ročište) održaće se u četvrtak, 18.3.2021. godine, u 9.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Trebinju, shodno članu 101. ZOS.
7. Skupština povjerilaca na kojoj će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održaće se nakon održanog ispitnog ročišta, shodno članu 76. ZOS.
8. Ovo rješenje javno se objavljuje isticanjem na oglasnoj tabli istog dana kada je doneseno, a objaviće se i u “Službenom glasniku Republike Srpske”, te će se izvršiti zabilježba otvaranja stečajnog postupka u Odjeljenju privrednog registra ovog suda, koji se vodi u MBS 62-01-0136-12, i biće dostavljeno svim licima iz člana 102. ZOS.
9. Kao trenutak otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 21.1.2021. godine, u 11.00 časova, shodno članu 99. stav 3. ZOS.

(62 0 St 012407 20 St-su)