AGROHERC d.o.o. Bileća

Više o AGROHERC d.o.o. Bileća

Nepoznato

Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje razloga i ispitivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad: “Agroherc” d.o.o. Bileća

Okružni privredni sud u Trebinju, stečajni sudija Danica Vojinović, rješavajući po prijedlogu povjerioca - predlagača “Eusider s.p.a.” Via Tortona 25, 1-20144 Milano, koga zastupa punomoćnik Ivan Tomić, advokat iz Mostara, od 3.7.2020. godine, i uređenog prijedloga od 7.9.2020. godine, za otvaranje stečajnog postupka nad poslovnim subjektom: “Agroherc” d.o.o. Bileća, i Poslovnom jedinicom u Bileći, Crnogorska ul. broj 69, koje zastupa Vladimir Anđić, direktor, o dozvoli pokretanja stečajnog postupka nad navedenim poslovnim subjektom u Bileći, van ročišta, 8.9.2020. godine donio je sljedeće

RJEŠENJE

Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje razloga i ispitivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad: “Agroherc” d.o.o. Bileća i Poslovnom jedinicom u Bileći, Crnogorska ulica broj 69, MBS 62-01-0136-12, JIB 4403491030005, shodno članu 56. ZOS. Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Slavko Ilić, dipl. ekonomista, iz Ljubinja, Principovo naselje bb, shodno članu 58. ZOS. Privremeni stečajni upravnik će da: - obezbijedi i stara se o imovini dužnika, - izvrši pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, - utvrdi da li postoji razlog za otvaranje i vođenje stečajnog postupka, - ispita da li imovina stečajnog dužnika može da pokrije troškove stečajnog postupka, - utvrdi da li poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično da se nastavi u toku prethodnog postupka, - izvrši kontrolu poslovanja. Određuje se mjera obezbjeđenja kojom se zabranjuje stečajnom dužniku da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom.

Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se moraju obustaviti, a izlučna i razlučna prava povjerilac ne može ostvariti u prethodnom postupku. Pozivaju se povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odgađanja saopšte koje mjere obezbjeđenja na predmetima imovine stečajnog dužnika oni zahtijevaju, shodno čl. 57. i 60. ZOS. Privremeni stečajni upravnik dužan je da ovom sudu, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja, podnese izvještaj, u kojem će da izvijesti o preduzetim radnjama i iznese svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju. Nalaže se stečajnom dužniku da privremenom stečajnom upravniku omogući uvid u materijalno-fi nansijsku dokumentaciju preduzeća i da mu pruži potrebne informacije u vezi sa poslovanjem i da nastavi poslovanje.

Ročište radi utvrđivanja razloga i uslova za otvaranje stečajnog postupka održaće se u utorak, 3.11.2020. godine, sa početkom u 9.00 časova, u zgradi ovog suda, sudnica broj 7. Rješenje će se dostaviti Registru poslovnih subjekata ovog suda radi upisa zabilježbe pokretanja prethodnog stečajnog postupka nad poslovnim subjektom: “Agroherc” d.o.o. Bileća i Poslovnom jedinicom u Bileći, Crnogorska ul. broj 69, koji se vodi pod MBS 62-01-0136-12. Kao vrijeme otvaranja prethodnog stečajnog postupka utvrđuje se: u 9.00 časova, 8.9.2020. godine.

(62 0 St 012407 20 St-su)