Hidrogradnja d.d. Sarajevo

Više o Hidrogradnja d.d. Sarajevo

Pokretna i nepokretn

HIDROGRADNJA dd Sarajevo u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika prema planu reorganizacije

U skladu sa odredbama člana 101, 102, 103. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH "Službene novine Federacije BiH" broj: 29/03, 32/04,42/06,52/18 te Odluke Skupštine povjerilaca "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo u stečaju od 16.09.2019. godine i Odluke Odbora povjerilaca broj 20-3/2020 od 17.09.2020. godine, stečajni upravnik "Hidrogradnja" Sarajevo u stečaju objavljuje

 

                                                                                      JAVNI OGLAS

za prodaju putem VII (SEDMOG) usmenog javnog nadmetanja imovine (svih prava "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo u stečaju) pod B Stečajnog plana reorganizacije "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo u stečaju i to:

Sva ostala imovina i prava stečajnog dužnika u zemlji i inostranstvu kao cjelina

Briješće, Kamenolom Hadžići, Kamenolom Greben Kakanj, "Sigma" Sarajevo, PJ Libija, sva prava u drugim pravnim licima, pokretna imovina kao i druga prava koja ima privredno društvo "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo u stečaju u zemlji i inostranstvu

Početna cijena 86.558.896,53 KM

 

USLOVI PRODAJE:

1. Navedena imovina (sva prava) prodavače se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom stanju bez prava naknadne reklamacije.

2. Prodaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem.

3. Navedena vrijednost imovine te njenih prava i obaveza je početna cijena navedena u tenderskoj dokumentaciji i ta imovina ne može se prodavati ispod te cijene.

4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem održaće se dana 26.11.2020. godine, u 12.00 sati, u sjedištu prodavca u Ul. Izeta Čomare bh, Ilidža - Sarajevo.

5. Nastavak poslovanja - osnovne djelatnosti "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo, uz zadržavanje postojeće radne snage.

 

PRAVO UČEŠĆA:

 

1. Pravo učešća na VI (ŠESTOM) usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu na ime osiguranja u iznosu od 1% od početne cijene.

2. Uplatu osiguranja zainteresovani kupci su dužni uplatiti na transakcijski račun "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo - u stečaju broj: 102 708 00000 19166 kod Union Banke Sarajevo tako da uplaćeno obezbjeđenje pristigne na naznačeni račun do 26.11.2020. godine do 10.00 sati.

3. Komisija će provjeriti da li je na račun "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo u stečaju uplaćen iznos garancije do navedenog datuma i sata. Ako do tog datuma nije uplaćen iznos garancije, kandidat neće moći pristupiti javnom nadmetanju.

4. Sva pravna i fizička lica treba da otkupe tendersku dokumentaciju, u kojoj se nalaze svi podaci o imovini koja se prodaje. Tendersku dokumentaciju sva pravna i fizička lica mogu otkupiti u sjedištu prodavca Izeta Čomare bb„ Ilidža, Sarajevo uz otkupnu cijenu od 100,00 KM.

5. Uplatu izvršiti na blagajni prodavca.

6. Zainteresovani ponuđači mogu razgledati imovinu koja je predmet prodaje, uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 061/338-937.

7. Sve dodatne informacije u vezi sa nadmetanjem mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12.00 do 15.00 sati na broj telefona 061/338-937.

8. Prijavu za javno nadmetanje uz dokaz o uplati osiguranja dostaviti najkasnije sat vremena prije početka nadmetanja.

9. Javno nadmetanje se provodi i zaključuje prema odredbama Zakona o izvršnom postupku kao i prema Dodatnim pravilima za javno nadmetanje koje donosi stečajni upravnik.

10. Dodatna pravila sadrže tok javnog nadmetanja, kao i sve ostale informacije javnog nadmetanja, koja su sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

Stečajni upravnik

Zijad Fazlagić dipl. ecc.