Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad društvom "LUBCON" d.o.o. Visoko

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Sinanović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "LUBCON" d.o.o. Društvo za trgovinu Visoko, Luke bb, kojeg zastupaju punomoćnici Mehmed Vranac i Kemal Ganić, advokati iz Visokog, na ročištu održanom dana 06.07.2020. godine, u prisustvu punomoćnika predlagatelja Vranac Mehmeda, advokata iz Visokog, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Provest će se likvidacioni postupak nad društvom "LUBCON" d.o.o. Visoko, Društvo za trgovinu Visoko, Luke bb, matični registarski broj subjekta upisa: 1-9323. Za likvidatora se imenuje Vranac Mehmed, advokat iz Visokog. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza društva. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Na osnovu ovog rješenja Odjeljenje sudskog registra ovog suda izvršit će zabilježbu pokretanja likvidacionog postupka.

Broj 43 0 L 182729 20 L

06. jula 2020. godine

Zenica