PROMINVEST doo Konjic

Više o PROMINVEST doo Konjic

Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica "PROMINVEST" d.o.o. Konjic

Općinski sud u Mostaru, kao stečajni sud, po stečajnom sudiji Biljani Stajčić, odlučujući o prijedlogu povjerioca ŠIP "Stupčanica" d.d. u stečaju, Olovo, Huseina kapetana Gradašćevića broj 1, zastupano po zakonskom zastupniku Alečković Senadu, stečajnom upravniku, a ovaj po punomoćniku Kapetanović Tariku, advokatu iz Sarajeva, da se nad dužnikom "PROMINVEST" d.o.o. Konjic, Maršala Tita b.b., zastupan po direktoru Enveru Bećiroviću, a ovaj po punomoćniku Nerminu Karaliću, advokatu iz Konjica, a nakon provedenog prethodnog stečajnog postupka, van ročišta, dana 14.11.2019. g. donio je slijedeće

RJEŠENJE

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica "PROMINVEST" d.o.o. Konjic, sa sjedištem u Konjicu, Maršala Tita b.b., Jablanica. 

Stečajni postupak se otvara na dan 14.11.2019. godine u 14,00 sati.

Za stečajnog upravnika se imenuje Behrija Huseinbegović, iz Bugojna, Sultanahmedova broj 77 D. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja sudu u dva primjerka, sa dokazima o osnovanosti potraživanja, pozivom na broj 58 0 St 203639 18 St. Uz prijavu je povjerilac dužan priložiti dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu koja se plaća u iznosu od 0,9% vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 45,00 KM, niti veća od 9.000,00 KM. Taksu je potrebno uplatiti na depozitni račun HNK/Ž kod UniCredit banke d.d. Mostar, broj računa 3380002200005953 - Vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kojem se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje. Pozivaju se osobe koje imaju obveze prema stečajnom dužniku da te obveze bez odlaganja izvršavaju prema stečajnom dužniku. Određuje se upis zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u Registru ovog suda na MBS: 1-1094. Ročište za ispitivanje pristiglih prijava potraživanja (ispitno ročište) i izvještajno ročište, zakazuju za dan 13.02.2020. u 12,00 sati, u prostorijama suda, soba br. 42/I. 

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj ploči ovog suda, a isti se ima dostaviti na objavu i "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 58 0 St 203639 18 St

14. novembra 2019. godine

Mostar