Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravne osobe Javnog komunalnog poduzeća "Grahovo" d.o.o. Bosansko Grahovo

Općinski sud u Livnu, stečajna sutkinja Sofija Vrdoljak u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Javno komunalno poduzeće "Grahovo" d.o.o. ul. Kralja Tvrtka 15. Bosansko Grahovo, odlučujući o prijedlogu Općinskog načelnika Bosansko Grahovo Milorada Gligića, nakon održanog ročišta za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, održanog 22.10.2019. godine, dana 22.10.2019. godine, izdaje sljedeći

OGLAS

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravne osobe Javnog komunalnog poduzeća "Grahovo" d.o.o. ul. Kralja Tvrtka 15. Bosansko Grahovo. 1. Za stečajnog upravitelja imenuje se Samir Ćatović, Muhsina Rizvića 11, Bihać,

2. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 22.10.2019. godine u 13,00 sati, nakon čega je ovo rješenje istaknuto na oglasnoj ploči suda.

3. Pozivaju se svi vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom pismene prijave i priloga o osnovanosti potraživanja, u dva primjerka. Uz prijavu vjerovnici su dužni priložiti dokaz o uplaćenoj pristojbi na prijavu potraživanja kako slijedi: Za prijave vjerovnika iznos od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, na račun Proračuna HBŽ br. 1610200033560061, vrsta prihoda 722221, budžetska organizacija 1402001, šifra općine 055.

4. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", stečajnog upravitelja obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na koje se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razloge nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.

5. Pozivaju se osobe koje imaju obveze prema stečajnom dužniku da te obveze bez odlaganja izvrše prema stečajnom dužniku.

6. Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar ovog suda, registarski broj subjekta upisa 1-9017.

1. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka će se dostaviti zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Livnu, Odjeljenje suda u Drvaru i Službi za obnovu, urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko pravne poslove Općine Bosansko Grahovo, radi upisa zabilježbe otvaranja stečajnog postupka na nekretninama stečajnog dužnika.

2. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj ploči ovog suda, a isti se ima dostaviti "Službenim novinama Federacije BiH".

3. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan ponedjeljak 16.12.2019. godine u 11,30 sati soba 104.

4. Skupština vjerovnika (izvještajno ročište) na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravitelja odlučiti o daljnjem tijeku stečajnog postupka održat će se isti dan ponedjeljak 16.12.2019. godine u 12,30 sati, na istom mjestu, nakon održavanja ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

Broj 68 0 St 052961 19 St 2

22. listopada 2019. godine

Livno