MI FERING d.d. Gračanica

Više o MI FERING d.d. Gračanica

Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika MI "Fering" d.d. Gračanica

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "MI "Fering" d.d. Gračanica, ulica Zlatnih ljiljana br. 24, Gračanica, dana 14.06.2019. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

I. Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika MI "Fering" d.d. Gračanica, ulica Zlatnih ljiljana br. 24, Gračanica, matični br. subjekta 1-34.

II. Stečajni postupak se otvara sa danom 14.06.2019. godine u 13,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na oglasnoj tabli suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Hazim Škapur iz Jelaha.

IV. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.

V. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama Federacije BiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.

VI. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.

VII. Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, zemljišne knjige Općinskog suda u Gračanici, Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Gračanica.

VIII.Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojoj će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan četvrtak, 29.08.2019. godine u 11,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, ul. Maršala Tita br. 137, Tuzla.

IX. Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kom će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se u četvrtak, 29.08.2019. godine, na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

Broj 32 0 St 353144 19 St

14. juna 2019. godine

Tuzla