Pokretna i nepokretn

Kompanija Lovnica ad Šekovići u likvidaciji - Prodaja poslovnog prostora, zemljišta i inventara


AD "Kompanija Lovnica" Šekovići - u likvidaciji Šekovići

Broj: 61 0 L 00894416 L

Datum: 22.6.2018. godine

 

Na osnovu Zaključka donesenog na izvještajnom ročištu dana, 24.4.2018. godine, a uz saglasnost likvidacionog sudije, u skladu sa članom 9. i 16. Zakona o likvidacionom postupku ("Sl. glasnik RS", broj 64/02), i članom 156. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", broj 16/16), likvidacioni upravnik AD "Kompanija Lovnica" Šekovići - u likvidaciji objavljuje:

 

OGLAS

za prikupljanje ponuda i javno nadmetanje za prodaju sljedeće imovine

 

1. Poslovni  prostor 1.626 m2, k.č. 544/1 KO Šekovići grad, upisano u LN br. 878/1 578.742.00 KM

2. Zemljište uz poslovni prostor 296 m2 _ 5.920,00 KM

3. Inventar (police, vješalice i dr.) _ 1.820,00 KM

UKUPNO: 586.482,00 KM

 

1. Prodaja imovine obaviće se putem prikupljanja pismenih ponuda i javnog nadmetanja dana 26.7.2018. godine sa početkom u 11 časova, u sjedištu stečajnog dužnika.

2. Navedena imovina se prodaje "u paketu" sve odjednom, u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije neće se razmatrati.

3. Učesnici u javnom nadmetanju (ponuđači), uplaćuju na ime obezbjeđenja 30.000,00 KM na žiro-račun broj 5540120020035183 kod Rau1oU1s 1p1egpasJopa1 banke u Šekovićima, sa naznakom za navedeni oglas, najkasnije do 15 časova 25.7.2018. godine, ili na blagajnu preduzeća do 10 časova 26.7.2018. godine.

4. Ponude sa dokazom o uplati obezbjeđenja mogu dostaviti sva pravna i fizička lica, koja nemaju zakonskih smetnji, najkasnije do 15 časova 25.72018. godine u zapečađenoj koverti sa naznakom "za licitaciju", na adresu likvvdacionog upravnika: Rogatica - ul. Dobrovoljačka 5.

5. Prije početka nadmetanja, fizička lida koja učestvuju na javnoj procaji su dužna likvida-cionom upravniku predočiti ličnu kartu radi identifikacije i punomođ ako se radi o punomoćniku. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su likvidacionom upravniku dužni predočiti rješenje o upisu ponuđača u sudski registar i ličnu kartu, a punomođnik i valjanu punomoć.

6. Nakon otvaranja koverata, gdje su obavezni da prisustvuju svi ponuđači, prelazi se na usmeno javno nadmetanje, a najviša ponuđena cijena iz koverte biće početna cijena za javno nadmetanje.

7. Najpovoljniji ponuđač proglašava se za kupca, koji je obavezan da u roku od 15 dana od dana licitacije sa prodavcem zaključi kupoprodajni ugovor kojim se detaljno definišu sva prava i obaveze stranaka. Kupac je dužan da u roku od 45 dana od dana licitacije izvrši uplatu izlici-tirane cijene, nakon čega stiče pravo preuzimanja kupljenih predmeta. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, i gubi pravo na povrat uplaćenog obezbjeđenja, d sljedeći kupac se utvrđuje u skladu sa članom 92. stav 2. i 3. ZIP.

8. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene (osim drugog i trećeg po redu) vratiće se uplaćeno obezbjeđenje odmah nakon javnog nadmetanja.

9. Sve troškove oko preuzimanja predmeta prodaje (troškovi notarskog ugovora, porez na nepokretnost, PDV, kao i eventualne druge troškove) snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate stvari.

10. Osnovna sredstva koja su predmet prodaje, kab i pripadajuća dokumentacija, mogu se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 časova uz prethodnu najavu na telefkš br. 065/665820.

11. Javno nadmetanje će se održati ako formalno i pravno ispravnu ponudu dostavi i samo jedan ponuđač.

 

Stečajni upravnik

 D. Stjepanović