CONSINDUSTRY d.o.o. Tešanj

Više o CONSINDUSTRY d.o.o. Tešanj

Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem CONSINDUSTRY d.o.o. Tešanj

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Marina Šapina, u likvidacionom postupku nad pravnim licem CONSINDUSTRY d.o.o. TEŠANJ, ulica Patriotske lige bb, Tešanj, odlučujući po prijedlogu likvidatora Brkić Alemdara iz Tešnja, za zaključenje likvidacionog postupka na navedenim pravnim licem, na ročištu za zaključenje likvidacije održanom dana 15.05.2018. godine, kome je prisustvovao likvidator u odsustvu uredno obavještenog povjerioca BiH Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, Regionalni centar Tuzla, donio je sljedeće


RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem CONSINDUSTRY d.o.o. TEŠANJ, ulica Patriotske lige bb, Tešanj, matični broj subjekta upisa: 43-01-0182-14. Razrješava se dužnosti likvidator Brkić Alemdar, ulica 1. marta broj 1, Tešanj. Preostala imovina navedenog pravnog lica koju čine:

- novčana sredstava na računu otvorenom kod UniCredit bank d.d. broj računa 3385502256351523 a na koji će biti uplaćena sredstva po osnovu rješenja Porezna uprava F BiH Kantonalni porezni ured Zenica Porezna ispostava Tešanj po rješenju broj 13-4/4-15-5-4760/18 od 17.04.2018. godine i

- Novčana sredstva na računu u domaćoj valuti kod Sberbank BH d.d. broj 5020110000-140501 1120010818 i na računu za ostale valute broj računa 5020140000-1405011200381526. Prijenosi se na osnivače društva i to: Muharemović Velid iz Zavidovića, Hajderovići bb sa dijelom 90% i Žilić Samir iz Tešnja ul. Raduša bb sa dijelom od 10%.

Po pravomoćnosti ovog rješenja navedeno društvo brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0182-14 i svih javnih registara. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 43 0 L 150471 17 L
15. maja 2018. godine
Zenica