Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad likvidacionim dužnikom GULIVER TRGOVINE doo Sarajevo


Općinski sud u Sarajevu objavljuje

OGLAS

1.       Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "GULIVER TRGOVINE" doo za trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Kundurdžiluk do br. 2, Sarajevo.

2.       Razrješava se dužnosti likvidatora Temin Šemso.

3.       Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-0157-14.

4.       Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5.       Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 593320 16 L

21. marta 2018. godine

Sarajevo