Helios d.d. Banovići

Više o Helios d.d. Banovići

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem HELIOS dd Banovići

Općinski sud u Tuzli, sudija Faruk Arnaut kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. Banovići, Radnička bb Banovići, dana 26.03.2018. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

I.                     OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. Banovići, Radnička bb Banovići, matični-registarski broj subjekta upisa 1-218.

II.                   Stečajni postupak se otvara sa danom 26.03.2018. godine u 15,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na Oglasnoj tabli suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

III.                 Za stečajnog upravnika imenuje se Hajrudin Kunalić iz Doboja.

IV.                Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj: 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.

V.                  Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama Federacije BiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.

VI.                Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.

VII.               Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, zemljišne knjige Općinskog suda u Banovićima, Službe za geodetske i imovinsko - pravne poslove Općine Banovići.

VIII.             Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojome će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan SRIJEDA 23.05.2018. godine u 11,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, Ulica M.Tita br. 137, sudnica 29, sprat I.

IX.                 Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se u 12:30, na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

 

Broj 32 0 St 317344 17 St

26. marta 2018. godine

Tuzla