Reweus d.o.o. Lukavac

Više o Reweus d.o.o. Lukavac

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem REWEUS doo Lukavac

Općinski sud u Tuzli, sudija Faruk Arnaut kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika"REWEUS" d.o.o. za niskogradnju, proizvodnju gotove betonske smjese i transport Lukavac, Magistralni put bb, Lukavac dana 27.03.2018. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

I OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika "REWEUS" d.o.o. za niskogradnju, proizvodnju gotove betonske smjese i transport Lukavac, Magistralni put bb, Lukavac, matični- registarski broj subjekta upisa 1-4864.

II Stečajni postupak se otvara sa danom 27.03.2018. godine u 15,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na Oglasnoj tabli suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

III Za stečajnog upravnika imenuje se Osmo Forčaković iz Živinica. IV Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj: 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.

V Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama Federacije BiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.

VI Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.

VII Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, zemljišne knjige Općinskog suda u Lukavcu, Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac.

VIII Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan ČETVRTAK 24.05.2018. godine u 11,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, Ulica M. Tita br. 137, sudnica 29, sprat I.

IX Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se u 12:30, na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

Broj 32 0 St 323032 17 St

27. marta 2018. godine

Tuzla