VITEX dd Visoko

Više o VITEX dd Visoko

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravnog lica Vitex Visoko

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Dedić Miralem, odlučujući u stečajnom postupku nad društvom DIONIČKO DRUŠTVO TEKSTILNA INDUSTRIJA "VITEX" VISOKO, ulica Kakanjska br. 4, Visoko, kao protupredlagačem, koji je pokrenut po prijedlogu predlagača DIONIČKO DRUŠTVO TEKSTILNA INDUSTRIJA "VITEX" VISOKO, ulica Kakanjska br. 4, Visoko, kojeg zastupa zakonski zastupnik direktor društva Šahinović Suad, nakon ročišta za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka održanog dana 27.02.2018. godine, kome su prisustvovali direktor predlagača i pro tupredlagača Šahinović Suad i privremeni stečajni upravnik Vranac Selma iz Visokog, van ročišta 02.03.2018. godine, donosi


RJEŠENJE


Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica DIONIČKO DRUŠTVO TEKSTILNA INDUSTRIJA "VITEX" Visoko, ulica Kakanjska br. 4, Visoko, dana 02.03.2018. godine, u 15,00 sati.

Za stečajnog upravnika, sa liste stečajnih upravnika se imenuje Vranac Selma iz Visokog.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja koja imaju premastečajnom dužniku podnošenjem p rijave Općinskom sudu u Zenici nabroj 43 0 St 152421 17 St uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, ali ne manje od 50,00 KM, niti više od 10.000,00 KM na transakcijski račun budžeta ZE-DO kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722221, budžetska organizacija 1606001, općina 103.Podnosioci prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedište, boravište,pravni osnov i iznos potraživanja, kao i broj svog transakcijskog računa. Pozivaju se povjerioci da stečajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima i imovini stečajnog dužnika, navođenjem predmeta nad kojim se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obaveze bez odlaganja izmire.Ispitno i izvještajnoročište u ovom postupku zakazuje se za dan utorak 05.06.2018. godine u 9,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Zenici, te se na isto pozivaju povjerioci stečajnog dužnika koji podnesu prijavu potraživanja i stečajni upravnik.

Određuje se upis zabilježbe stečajnog postupka u Registar društva kodstečajnog dužnika koji se vodi pod MBS 43-02-0022-08 (stari br. 1-3436), te oznake "u stečaju" uz naziv stečajnog dužnika, a po pravosnažnosti ovog rješenja.

 

Broj 43 0 St 152421 17 St
02. marta 2018. godine
Zenica