Nepoznato

Nastavak izvještajnog ročišta u likvidacionom postupku nad KOMPANIJA LOVNICA d.o.o. Šekovići

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, likvidacioni sudija Dragan Borovčanin, u likvidacionom postupku nad likvidacionim dužnikom Akcionarskim društvom za promet robe na malo i veliko “Kompanija Lovnica” Šekovići, Trg kralja Petra I, van ročišta, 9.3.2018. godine, donio je s l j e d e ć e

OBAVJEŠTENJE

Kojim se obavještavaju povjerioci i likvidacioni upravnik da će se 24.4.2018. godine, sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama ovog suda, kancelarija br. 11, održati nastavak izvještajnog ročišta, na kome će se odlučiti o daljem toku likvidacionog postupka.

 

(61 0 L 008944 17 L-su)