MATISSE d.o.o. Zavidovići

Više o MATISSE d.o.o. Zavidovići

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Privredno društvo Matise d.o.o. Zavidovići

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom Privredno društvo "MATISSE" d.o.o. Zavidovići, Alije Izetbegovića bb, Zavidovići, koga zastupa direktor Husanović Selma, Potkleče bb, Zavidovići, na ročištu održanom dana 11.12.2012. godine, donosi

 

                                                                       RJEŠENJE

 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Privredno društvo "MATISSE" d.o.o. Zavidovići, Alije Izetbegovića bb, Zavidovići, ID broj 4218727330003, matični broj subjekta upisa 43-01-0035-11. Za likvidatora se imenuje Husanović Selma Potkleče bb, Zavidovići. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveze Društva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 43 0 L 063329 12 L

11. decembra 2012. godine

Zenica