HUTP Cer a.d. Prnjavor

Više o HUTP Cer a.d. Prnjavor

Pokretna i nepokretn

HUTP "CER" a.d. Prnjavor u Stečaju - Prodaja nekretnina sa pripadajućom opremom

HUTP "CER" a.d. u stečaju Prnjavor

KULAŠI bb

78443 KULAŠI   

 

57 0 St 099148 12 St

Broj: 258/14

Dana, 11.9.2014. godine

 

Na osnovu člana 105, 106, 107. i 108. Zakona o stečajnom postupku-prečišćeni tekst ("Sl. gl. RS" br: 26/10) i člana 82, 89, 130. i 131. Zakona o izvršnom postupku ("Sl. gl. RS" br. 59/83, 85/03 i 64/05), Skupštine povjerilaca održane 12.2.2014. i 3.7.2014. godine te Rješenja stečajnog sudije br: 57 0 St 099148 12 St od 25.7.2014. godine, stečajni upravnik dana 11.9.2014. godine donosi

 

PRVA JAVNA PRODAJA (LICITACIJA)

za prodaju imovine stečajnog dužnika

 

Prodaju se nekretnine sa pripadajućom opremom koje se nalaze na lokaciji Banje Kulaši bb, poslovni prostor na I spratu stambeno-poslovne zgrade ul. Karađorđeva bb Prnjavor i poslovni prostor "Pet lampi", ul. Svetog Save broj 5. sa priloženim specifikacijama sadržanim u elaboratima stalnih sudskih vještaka građevinske, mašinske i geodetske struke.

 

Nekretnine i oprema objekata Banje Kulaši i objekata u gradu Prnjavoru se prodaju zajedno po principu "viđeno-kupljeno" i u postojećem pravnom statusu, eventualna odstupanja neće uticati na izlicitiranu cijenu i naknadne reklamacije se neće razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

 

OBJEKTI BANJE KULAŠI

 

A) BANjA KULAŠI U KULAŠIMA

Površina                                                                       Procijenjena vrijednost

-zemljište                                  117.153,00 m2            454.980,00 KM

- zgrade: Banja, restoran

i drugi pomoćni objekti                2.971,60 m2           3.925.330,00 KM

- oprema                                                                        149.183.00 KM

 

                                                  UKUPNO:                 4.529.493,00 KM

 

B) LOKACIJA UŽE PODRUČJE OPŠTINE PRNjAVOR

1. Poslovni prostor "Pet lampi"                                228.005,00 KM

ul. Svetog Save broj 5

2. Poslovni prostor na prvom spratu                         93.753,00 KM

stambeno-poslovne zgrade

ul. Karađorđeva bb u Prnjavoru

SVE UKUPNO (A+B) =   4.851.251,00 KM

 

Objekat Banja Kulaši numerisan je po novom premjeru sa: k.č. 52, k.č.53, k.č.58, k.č.59/1, k.č.59/2, k.č.61, k.č.64, k.č.65, k.č.66/1, k.č.66/2, k.č.67, k.č.430/1, k.č.431/1, k.č.431/3, k.č.431/4 i k.č.432.

Ukupne površine 117.153 m2. Sve upisane u posjedovni list 93 K.o. Kulaši u posjedu HUTP "CER" a.d. Prnjavor sa 1/1, a što se odnosi po starom premjeru:

k.č. 2/4, k.č.51/1, k.č.53/1, k.č.53/6, k.č.53/4, k.č.50/4, k.č.51/2, k.č.51/4, k.č.41, k.č. 42/1, k.č.4/1, k.č.4/3, k.č.48/1, k.č.56/1, k.č.56/5, k.č.56/6 i k.č.53/5.

Poslovni prostor Pet lampi izgrađen je na zemljištu koje je označeno sa k.č. br. 182/2 upisanom u PL 2587 KO Prnjavor.

Poslovni prostor na prvom spratu stambeno poslovne zgrade ul. Karađorđeva bb u Prnjavoru izgrađen je na zemljištu koJeje označeno sa k.č. br.190/1 po novom premjeru što odgovara starom premjeru k.č. br.20/24 i 20/8 KO Prnjavor.

Imovina stečajnog dužnika prodaje se po Zakonu o izvršnom postupku, što znači da se na prvoj javnoj prodaji - licitaciji ne može prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti.

Da se ukupna imovina stečajnog dužnika Banje Kulaši (zemljište, građevinski objekti, pomoćni objekti, oprema i sitan inventar) prodaje pod sljedećim uslovima:

a) da budući kupac nastavi i zadrži postojeću djelatnost najmanje 5 (pet godina),

b) da budući kupac zaposli na neodređeno vrijeme najmanje 20 radnika koji su bili u radnom odnosu

kod stečajnog dužnika u vrijeme otvaranja stečajnog postupka,

c) da pravo učestvovanja na javnom nadmetanju za prodaju imovine stečajnog dužnika imaju sva prava i fizička lica, pod uslovima koji su navedeni pod stavovima a) i b).

 

Da se 2 (dva) poslovna prostora koja se nalaze u gradu Prnjavoru prodaju bez uslova.

Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije, dana 22.10.2014 godine (srijeda) sa početkom u 13 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, ul. Gundulićeva 108 - velika sala u prizemlju.

 

1. Pravo učešća na licitaciji za objekat Banje Kulaši sa svim ostalim sadržajima imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit od 50.000,00 KM, a za objekat Pet lampi i poslovni prostor na prvom spratu uplate 10 % od procijenjene vrijednosti za svaki objekat posebno i to najkasnije do početka licitacije na žiro-račun stečaJnog dužnika 555-1000006356766 otvorenog kod Nove banke Banjaluka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku.

2. Pravna i fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti zastupljena po punomoćniku. Ako učestvuju lično dužni su predočiti ličnu kartu radi utvrđivanja identiteta i dokaz o uplati depozita, ako su zastupljeni po punomoćniku, punomoćnik Je dužan predočiti punomoć o zastupanju, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.

 

3. Svi učesnici na javnoj prodaji-licitaciji, pored depozita za učešće na licitaciji, obavezni su priložiti i bankarsku garanciju u visini od 10 % od procijenjene vrijednosti Banje Kulaši.

 

4. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

 

5. Nepokretna i pokretna imovina može se razgledati deset dana prije održavanja licitacije u vremenu od 10 do 12 časova na matičnoj lokaciji Preduzeća HUTP "CER" a.d. u stečaju Prnjavor, Kulaši bb, 78443 Kulaši, pri čemu se treba najaviti na telefon 065/260-052,065/689-937,051/666-135 i 051/666-101.

Kontakat e-mail:

-upravabanjakulasi@gmail.com

6. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

7. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma (procijenjena početna cijena) i konstazuje se da su nekretnine i oprema prodati najpovoljnijem ponuđaču.

8. Kupac je dužan u roku od 30 dana od dana prodaje za imovinu platiti cjelokupan iznos vrijednosti kupljene nekretnine i opreme na račun stečajnog dužnika 555-1000006356766 otvorenog kod Nove banke Banjaluka.

9. Ukoliko prvi kupac ne uplati u roku izlicitiranu imovinu, tada se nudi drugi po redu kupac, a ako to ni drugi u zadatkom roku ne izvrši tada se nudi treći po redu kupac.

10. Porez i sve ostale troškove oko preuzimanja imovine snosi kupac. Uslovi i način preuzimanja i plaćanja kupljene imovine urediće se posebnim Ugovorom o prodaji.

11. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prije održavanja licitacije, ili usmeno saoppggeno.

12. Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, u dnevnom listu "Glas Srpske" a.d. Banjaluka, listu Naš zavičaj Prnjavor, oglasnoj tabli suda i web stranicama:

-  www.komorars.ba (Privredna komora Repuolike Srpske)

-  www.bl.komorars.ba (Privredna komora grada Banjaluke)

-  www.komorabih.ba (Privredna komora BiH)

 

Stečajni upravnik

Lazo Tomić