Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem AVTO AKTIV BH Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Potogija Jasenka, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "AVTO AKTIV BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kemala Kapetanovća br. 45, Sarajevo, na ročištu održanom dana 14.01.2013. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AVTO AKTIV BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kemala Kapetanovća br. 45, Sarajevo. 2. Za likvidatora se imenuje ETEROVIĆ AMILA, advokat iz Sarajeva. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0058-07, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 296062 12 L 14. januara 2013. godine Sarajevo (O-31/13)