Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika JKP Komunalno d.d. ŽiviniceOpćinski sud u Tuzli, sudija Faruk Arnaut kao stečajni sudija u stečajnom postupku nad imovinom dužnika JKP "KOMUNALNO" d.d. Živinice, Prva ulica broj 190, Živinice, dana 05.02.2018. godine, donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


I. Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika JKP "KOMUNALNO" d.d. Živinice, Prva ulica broj 190, Živinice, matični - registarski broj subjekta upisa 1-335.
II. Stečajni postupak se otvara sa danom 05.02.2018. godine u09,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na oglasnoj tabli suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Alisa Bijedić iz Tuzle.
IV. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupkau "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbamaZakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz ouplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 1321000256000080 -
Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.
V. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama Federacije BiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.

VI. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
VII. Otvaranje stečajnog postupka ima seupisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, zemljišne knjige Općinskog sudau Živinicama, Službe za geodetske i imovinsko-pravne općine Živinice.
VIII. Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan četvrtak 10.05.2018. godine u 13,30 sati, u zgradi Privredne komore Tuzlanskog kantona, Trg Slobode bb, Tuzla.
IX. Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se u četvrtak 10.05.2018. godine na istom mjestu, nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

 

Broj 32 0 St 310126 17 St
05. februara 2018. godine
Tuzla