Nepoznato

Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom JKP KOMUNALNO Živinice

Općinski sud u Tuzli, sudija Amila Muratagić, kao stečajni sudija, odlučujući o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom dužnika JKP "KOMUNALNO" d.d. Živinice, Prva ulica broj 190, Živinice, dana 07.09.2017. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Pokreće se prethodni postupak radi utvr|ivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva JKP "KOMUNALNO" d.d. Živinice.

Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Krainović Mehmed, dipl. ecc. iz Tuzle. Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvr|ene odredbom člana 16. Zakona o stečajnom postupku, a naročito: - obezbijediti imovinu dužnika i starati se o istoj, - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, - utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka, - utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka i - uraditi kontrolu poslovanja stečajnog dužnika. Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti svoj pismeni izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja u kome će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoje bilo kakvi izgledi za nastavak daljeg poslovanja dužnika.

Rješenje će biti objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH", te se pozivaju povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja dostave prijedlog mjera osiguranja na predmetima stečajnog dužnika koje će eventualno zahtijevati.

Ovo rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra ovog Suda, Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda Živinice i Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Živinice, radi upisa zabilježbe otvaranja prethodnog postupka.

Broj 32 0 St 310126 17 St

07. septembra 2017. godine

Tuzla