Pokretna i nepokretn

KRIVAJA-ŽEPČE d.o.o u stečaju Žepče - Prodaja imovine

DPD „KRIVAJA-ŽEPČE" d.o.o u stečaju Žepče

Stečajni upravnik

 

Broj: St-083204/13-01/18

Datum: 30.01.2018. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke skupštine povjerilaca od 08.04.2014. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 25.01.2018. godine, stečajni upravnik DPD „KRIVAJA-ŽEPČE" d.o.o u stečaju Žepče, raspisuje

 

OGLAS

O PRODAJI IMOVINE

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem:

 

I NEKRETNINE U ŽEPČU, ulica Prva bb ukupne površine 29.245 m2 , što uključuje slijedeću imovinu:

 

1. Zemljište sa izgrađenim objektima- upravna zgrada, tvornička hala i portirnica, nekretnina ukupne površine 2.941 m2 , broj parcele s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 238/6 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Jedna petina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br:237/3,238/3, 238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

 

Početna prodajna cijena:            258.000,00 KM, depozit 13.000 KM,

 

2. Zemljište sa izgrađenim objektima-postrojenje toplane,pomoćni objekti i deponija uglja, nekretnina ukupne površine 5.875 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 238/2, 238/8 i 238/9 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Jedna petina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br:237/3,238/3, 238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:            633.000,00 KM , depozit 32.000 KM,

 

3. Zemljište sa izgrađenim objektima-proizvodna hala, nekretnina ukupne površine 7.280 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 232/8 , 234/19, 235/3 i 237/1 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Jedna petina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br:237/3,238/3, 238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:            1.275.000,00 KM , depozit 64.000 KM,

 

4. Zemljište -Ostalo neplodno zemljište, ukupne površine 5.662 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 237/2 i 238/10 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Jedna petina suvlasništva na parceli 2- Interni put, ukupne površine 1.534,00 m2, broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br:237/3,238/3, 238/4 i 238/5, upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:            282.000,00 KM , depozit 14.000 KM,

 

5. Zemljište sa izgrađenim stambeno-poslovnim objektom, kuća 1, nekretnina ukupne površine 914 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 233/1 i 235/1 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:            85.000,00 KM , depozit 4.000 KM,

 

6. Zemljište sa izgrađenim stanbeno-poslovnim objektom, kuća 2, nekretnina ukupne površine 728 m2 , broj parcela s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 233/2, 234/8 i 235/4 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:            76.000,00 KM , depozit 3.800 KM,

 

7. Zemljište - Ostalo neplodno zemljište, nekretnina ukupne površine 116 m2, broj parceli s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 232/7 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:            5.000,00 KM, depozit 250 KM,

 

8. Zemljište - Ostalo neplodno zemljište, nekretnina ukupne površine 32 m2, broj parceli s.p.ŽEPČE-GRAD.br.: 238/7 , upisane u Posjedovnom listu broj 235,

Početna prodajna cijena:            1.800,00 KM, depozit 100 KM.

 

II Dvokomorna sušara, površine 471,60 m2,

Početna prodajna cijena.....................................40.000,00 KM, depozit 4.000 KM

 

III Dvokomorna sušara, površine 900 m2,

Početna prodajna cijena..............................52.000,00 KM , depozit 5.200 KM i

 

IV Jednokomorna sušara, površine 226 m2,

Početna prodajna cijena..........................20.000,00 KM, depozit 2.000 KM.

 

B. Cijena i način prodaje :

1. Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Odluke Skupštine i Odbora povjerilaca.

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem

3. Nekretnine se prodaju bez upisanih tereta.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave: prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave i dokaz o plaćenom detozitu.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjm će se održati dana 20. 02.2018. godine (utorak) u 10 sati u Poslovnoj zgradi firme.

 

3. Uslovi prodaje su:

- nekretnine firme su u posjedu i vlasništvu , ali se prodaju u stanju upisanom u Katastru na PL 235 kod Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, a ne i u zemljišnoj knjizi Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda Žepče. Kupac kupuje imovinu firme u postojećem pravnom stanju, te postupak uspostave zemljišne knjige može pokrenuti o svom trošku nakon kupovine.

- ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod tačkom A. ovog Oglasa,

- najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje,

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 5% od početne cijenenekretnine, a 10% za ostale predmete prodaje definisane ovim oglasom, na transakcioni račun DPD „KRIVAJA-ŽEPČE" d.o.o u stečaju Žepče broj: 134-090-00003721-72, kod ASA BANKE dd Zenica ili u blagajnu , sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, uz navođenje predmeta kupovine,

- sve poreze i troškove vezane za ovu kupoprodaju snosi kupac,

- prodaja se vši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

 

4. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u krugu tvornice , a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 061/796-196.


Više informacija na http://www.heta-asset-resolution.ba/realestates1