Pokretna i nepokretn

TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE doo Cazin - Prodaja građevinskih objekata i zemljišta, namjestaja i opreme

Na osnovu odredbi Zakona o izvršnom postupku i Zakona o stečajnom postupku ("Sl.novine F BiH", br. 29/03, 32/04 i 68/05), Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja imovine DOO TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE Cazin - u stečaju od 08.02.2018. godine, Stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS

ZA DRUGU JAVNU PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE I PRVU JAVNU PRODAJU POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG

DUŽNIKA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU

F BiH PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem će se održati dana 28.02.2018. godine sa početkom u 13,00 sati u zgradi Općinskog suda u Bihaću, II sprat, soba broj 31.

 

NEPOKRETNA IMOVINA - Građevinski objekti i zemljišta

r/b

LOT-ovi za prodaju nepokretne imovine TKA Cazin u stečaju

Početne cijene prema procjeni sudskih vještka

LOT 1

OTPADNE VODE-BIOLOŠKI BAZEN građevinske površine 559 m2, FILTER STANICA građevinske površine 862 m2, TALOŽNIK građevinske površine 525 m2, FLOKULATOR građevinske površine 223 m2

724.869,00

k.č.br. 1902/56 zv INCEL, kulture privredna zgrada površine 434 m2 i ekonomsko dvorište površine 10.138 m2, ukupne površine 10.572, upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 349/33 privredna zgrada i ekonomsko dvorište površine 10.572, upisana u ZK ul.br.70 k.o. Ćoralići sa pravom korištenja prodavca

951.480,00

UKUPNO LOT 1

1.676.349,00

LOT 2

UPRAVNA ZGRADA vlasništvo prodavca sa dijelom 5/6 građevinske površine 816 m2

573.484,00

k.č.br.1902/21 zv LOIĆKA, kulture privredna zgrada vlasništvo 5/6 površine 275 m2, i ekonomsko dvorište površine 1.169 m2, ukupne površine 1.444 m2 upisana u PL br. 1461/02 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 885/16 ekonomsko dvorište sa zgradama površinel.444 m2, upisana u ZK ul.br.554k.o. Cazin, sa pravom korištenja prodavca

129.960,00

k.č.br. 1902/61 zv INCEL, kulture ekonomsko dvorište površine 297 m2, upisana u PLbr. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 885/31 ekonomsko dvorište površine 297 m2, upisana u ZK ul.br. 112 k.o. Cazin, sa pravom korištenja prodavca

26.730,00

UKUPNO LOT 2

730.174,00

LOT 4

DORADA - veliki pogon štamparije građev. površine 1.406 m2

1.154.092,00

suvlasnički udio u k.č.br. 1902/12, zv. LOIĆKA, kulture upravna zgrada, površine 1.280 m2, upisana u PL br. 1681, k.o. Ćoralići, posjednika "Tvornice kartona i ambalaže" d.o.o. Cazin, u stečaju i "Kaisermetal" d.o.o. Cazin, u stečaju, sa po 1/2 udjela, prema novom operatu, a kojoj prema starom operatu odgovara k.č. br. 885/7, zv. "Pod zgradom", kulture neplodno, upisana u zk.ul.br. 112, k.o. SP_Cazin, pravo korištenja "Tvornica kartona i ambalaže" d.o.o. Cazin, sa l/I udjelom;

57.600,00

UKUPNO LOT 4

1.211.692,00

LOT 5

SKLADIŠTE ŠTAMPARIJE građevinske površine 428 m2

218.170,00

k.č.br. 1902/11 zv LOIĆKA, kulture upravna zgrada površine 340 m2, upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 885/6 zgrada fabrika površine 340 m2 sa pravom korištenja prodavca, upisaoa u ZK ul.br. 112 k.o. Cazin

30.600,00

UKUPNO LOT 5

248.770,00

LOT 6

PRIPREMA MASE građevinske površine 4.255 m2, CRPNA STANICA građevinske površine 93 m2, PUFER BAZEN građevinske površine 125 m2

3.949.116,00

k.č.br. 1902/58 zv INCEL, kulture privredna zgrada površine 1.797 m2 i ekonomsko dvorište površine 1.510 m2, ukupne površine 3.307 m2, upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 879/7 privredna zgrada sa ekonomskim dvorištem površine 3.307 m2 sa pravom korištenja prodavca, upisana u ZK ul.br. 112 k.o. Cazin

297.630,00

UKUPNO LOT 6

4.246.746,00

LOT 7

LABORATORIJA građevinske površine 863 m2

391.603,00

k.č.br. 1902/17 zv LOIĆKA, kulture upravna zgrada površine 353 m2, upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 885/11 zgrada fabrika površine 353 m2 sa pravom korištenja prodavca, upisana u ZK ul.br. 112 k.o. Cazin

31.770,00

UKUPNO LOT 7

423.373,00

LOT 8

KARTON HALA građevinske površine 10058 m2

12.464.298,00

PRIPREMA MAZIVA građevinske površine 93 m2

87.920,00

k.č.br. 1902/53 zv INCEL, kulture privredna zgrada površine 4.859 m2 i ekonomsko dvorište površine 8.374 m2, ukupne površine 13.233 m2, upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 879/8 privredna zgrada i ekonomsko dvorište površine 13.233 m2, upisana u ZK ul.br. 112 k.o. Cazin sa pravom korištenja prodavca

1.190.970,00

UKUPNO LOT 8

13.743.188,00

LOT 9

k.č.br. 1902/54 zv INCEL, kulture zemljište uz priv.zgradu površine 6998 m2 upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č. 879/9 kulture zemljište uz privr. zgradu površine 2000 m2, zatim k.č. br.879/18 kulture zemlj.uz.privr.zgradu površine 2939 m2 i k.č. br.879/19 kulture zemlj.uz.privr.zgradu površine 2059 m2, sve tri upisane u ZK  ul.br.112 k.o. Cazin, sa pravom korištenja prodavca

629.820,00

LOT10

k.č.br. 1902/25 zv INCEL, kulture pristupni put površine 215 m2. upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 885/25 prolaz kroz halu površine 215m2, upisana u ZK ul.br. 112 k.o. Cazin sa pravom korištenja prodavca

19.350,00

LOT 11

k.č.br. 1902/47 zv INCEL, kulture ekonomsko dvorište površine 278 m2, upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja kč.br. 885/33 ekonomsko dvorište površine 278 m2. upisana u ZK ul.br.l 12 k.o. Cazin sa pravom korištenja prodavca

25.020,00

LOT 12

k.č.br. 1902/42 zv INCEL, kulture ekonomsko dvorište površine 271 m2. upisana u PL br. 193/12 k.o.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 349/29 ekonomsko dvorište površine 271 m2. upisana u ZK ul.br.70 k.o. Ćoralići sa pravom korištenja prodavca

24.390,00

LOT 13

Ograda oko fabrike

162.104,00

 

UKUPNO

23.140.976,00

II. POKRETNA IMOVINA - namještaj i oprema prema popisnim listama

r/b

LOT-ovi za prodaju pokretne imovine TKA Cazin u stečaju

Početne cijene prema procjeni sudskih vještka

LOT 14

Namještaj i oprema iz objekata upravna zgrada, skladišta štamparaije, trafo stanica i energana - prodaje se kompletna lista

1.366.690,00

LOT 15

Namještaj i oprema iz objekata upravna zgrada, portimica, ostava, sala za sastanke, arhiva i kancelarija-prodaje se kompletna lista

4.250,00

LOT 16

Namještaj i oprema iz objekata štamparaija mala hala i uprava štamparije- prodaje se kompletna lista

3.790,00

 

 

II. USLOVI PRODAJE

Navedena NEPOKRETNA imovina prodaje se u LOT-ovima koji čine neodvojivu cjelinu, kako je navedena u oglasu, u fizičkom stanju na dan prodaje.

Na DRUGOM ročištu za javno nadmetanje za prodaju nepokretne imovine ne može se imovina prodati ispod JEDNE TREĆINE utvrđene vrijednosti. Početne ponude za nepokretnu imovinu za DRUGO ročište na iznose manje od jedne TREĆINE utvrđene vrijednosti neće biti razmatrane. Na prvom ročištu za javno nadmetanje za prodaju pokretne imovine ne može se imovina prodati ispod JEDNE POLOVINE utvrđene vrijednosti. Početne ponude za pokretnu imovinu za prvo ročište na iznose manje od jedne polovine utvrđene vrijednosti neće biti razmatrane.

Usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

Na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše potog-uplatu depozita u visini 10% početne cijene licitirane imovine, a najviše do 10.000,00 KM. Uplatu izvršiti na depozitni račun TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE Cazin- u stečaju 3385202216657780 kod UniCredit Bank, sa naznakom: depozit za nadmetanje - LOT br.___, pozicija br.___za koji se prijavljuje. Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove (demontaže, transporta i troškove prenosa vlasništva i druge troškove) snosi kupac. Imovina se prodaje po principu "viđeno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati. Prodavač zadržava pravo da odustane od prodaje u bilo kojoj fazi prodaje imovine bez obaveze davanja bilo kakvog obrazloženja. Na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Na zemljišnim parcelama koje se prodaju prodavač ima upisano pravo korištenja. Prodavač upozorava potencijalne kupce da se u nekretninama koje se prodaju u najmu nalaze pravna lica na osnovu sklopljenih ugovora o zakupu prostora. To su nekretnine u LOT 1, LOT 2,LOT 4, LOT 5, LOT 8 i zemljište kod karton hale. Kupac koji kupi jedan od navedenih LOT-ova - takvu nekretninu je upozoren da nekretnina koja se prodaje nije slobodna od stvari i lica i nekremina će biti predana kupcu bez obaveze prodavca da je oslobodi od stvar i lica, ali tek NAKON: nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene, nakon plaćanja poreza na promet nekremina prema Rješenju nadležne Porezne uprave, nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora kod notara, nakon protoka roka za žalbu, odnosno po Rješenju Suda. Kupac odlučuje da li će sa zakupoprimcem koji se nalazi u nekretnini raskinuti ili nastaviti ugovor o zakupu pod istim ili izmjenjenim uslovima. Ako zakupoprimac ne isprazni objekat u ugovornom roku ili u roku kojeg mu odredi kupac, prodavač ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koju zbog toga može imati kupac. Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost za sporove koji mogu nastati između kupca i najmoprimca ako kupac kupi nekretninu u kojoj se nalazi najmoprimac po osnovu trenutno važećeg ugovora o najmu sa prodavcem. Ostali detalji prodaje su određeni Pravilima za učešće na licitaciji, sa kojima će ponuđači biti upoznati neposredno pred početak nadmetanja. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati (uz obaveznu prethodnu najavu i dogovor - može se izvršiti uvid u detaljnu dokumentaciju koja se odnosi na građevinske objekte i zemljište koje se prodaje i u liste pokretne imovine koja se prodaje) i mogu se dobiti sve informacije radnim danom u vremenu do 10:00 h do 14:00 h u sjedištu DOO TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE Cazin - u stečaju i na telefon broj: 037-514-474 i 061-446-936, te na telefon 063-281-081. Detaljne liste pokretne imovine koja se prodaje se dobiti slanjem zahtjeva na e-mail: adzaferbegovic@yahoo.de

 

Stečajni upravnik