MAXMOBIL d.o.o. Brčko

Više o MAXMOBIL d.o.o. Brčko

Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom MAXMOBIL doo Brčko

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH oglašava slijedeći

                                                                                

                                                                          OGLAS

Rješenjem Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj 96 0 St 047472 12 St od 29.10.2015. godine zaključen je postupak stečaja nad Trgovačkim preduzećem "MAXMOBIL" d.o.o. Brčko, ul. Dejtonska br. 180, mat. reg. broj 1-300 - u stečaju. Protiv ovog rješenja povjerioci mogu podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana isticanja na Oglasnoj tabli suda.

Broj 96 0 St 047472 12 St

29. oktobra 2015. godine

Brčko