KREDITCONSULT d.o.o. Brčko Distrikt

Više o KREDITCONSULT d.o.o. Brčko Distrikt

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem KREDITCONSULT d.o.o. Brčko Distrikt

Osnovni sud Brčko Distrikta objavljuje slijedeći

                                                                                OGLAS

I.                 Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH broj 96 0 St 099293 16 St od 06.06.2017. godine otvoren je postupak stečaja nad dužnikom, Preduzeće za riječni transport, usluge i trgovinu "KREDITCONSULT", d.o.o. Brčko Distrikt, Jove Jovanovića Zmaja broj 4, Brčko, Brčko Distrikt, MBS: 96-01-0053-12, JIB: 4600322200007, sa danom 06.06.2017. godine

II.                 Za stečajnog upravnika imenuje se Pantelić Dušanka iz Brčkog. III. Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH" i "Službenom glasniku BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudiji u 2 (dva) primjerka sa dokazima.

III.                 Ročište za ispitivanje prijava potraživanja zakazuje se za dan 11.09.2017. godine u 10,30 sati u zgradi Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, sudnica br. 5.

IV.                Pozivaju se dužnici da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

V.                  Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda dana 06.06.2017. godine u 15,00 časova kada nastupaju pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.

Broj 96 0 St 099293 16 St

06. juna 2017. godine

Brčko