SILVA PLAN d.o.o. Sarajevo

Više o SILVA PLAN d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom SILVA PLAN doo Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "SILVA PLAN" Društvo za projektovanje i usluge u šumarstvu d.o.o. Sarajevo, ul. Kaptol br. 5, van ročišta, dana 20.01.2012. godine, donio je slijedeći

 

                                                                             OGLAS

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SILVA PLAN" Društvo za projektovanje i usluge u šumarstvu d.o.o. Sarajevo, ul. Kaptol br. 5.

2. Za likvidatora se imenuje Salić Redžep iz Sarajeva, ul. Triglavska br. 96.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0250-11, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 218661 11 L

20. januara 2012. godine

Sarajevo