Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Kompanija Lovnica AD Šekovići

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu u likvidacionom postupku nad pravnim licem: Akcionarsko društvo za promet robe na malo i veliko “Kompanija Lovnica” Šekovići, Trg kralja Petra I, van ročišta, 2.6.2017. godine donio je sljedeće


RJEŠENJE


Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom pravnim licem: Akcionarsko društvo za promet robe na malo i veliko “Kompanija Lovnica” Šekovići, Trg kralja Petra I, 2.6.2017. godine, u 12:00 časova.

Za likvidatora imenuje se Stjepanović Dragomir, diplomirani ekonomista, iz Rogatice.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja potraživanja ovom sudu pismenim podneskom, uz obavezu prilaganja dokumentacije iz koje proizilazi osnovanost potraživanja, u dva primjerka. Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja, i to u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a ista se uplaćuje na budžetski račun javnih prihoda Banjaluka broj: 5620990000055687, vrsta prihoda 722211, opština 085, budžetska organizacija 1088001, pozivom na broj: 61 0 L 008944 16 L.

Pozivaju se povjerioci da likvidacionom upravniku prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te naznače predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osiguranog potraživanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.

Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 24.8.2017. godine, sa početkom u 10:00 časova, u kancelariji br. 11, Ul. vojvode Radomira Putnika bb, Istočno Sarajevo.

Nakon ispitnog ročišta, ako se steknu uslovi, održaće se i izvještajno ročište.

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka dostaviće se registru ovog suda radi zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

(61 0 L 008944 17 L-su)