Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravne osobe Jas-Commerce d.o.o. Livno

Općinski sud u Livnu, stečajni sudac Jozo Mamić, u stečajnom postupku nad "Jas-Commerce" d.o.o. Livno, na ročištu za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, održanog dana 19.11.2012. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE 1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravne osobe "Jas-Commerce" d.o.o. Livno. 2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Behrija Huseinbegović, dipl. ekonomist iz Bugojna, Sultan Ahmedova 77. 3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka ustvrđuje se 19.11.2012. godine u 14,00 sati. 4. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoje tražbine Sudu, u dva primjerka s dokazima, pozivom na broj 68 0 St 021817 12 St.Uz prijavu dužnost je priložiti dokaz o uplaćenoj pristojbi na prijavu tražbina kako slijedi: Za prijave vjerovnika iznos od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manje od 50,00 KM niti veća od 1.000,00 KM. 5. Razlučni vjerovnici označavaju u prijavi dio stečanog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđenju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. 6. Pristojba se ima uplatiti na proračun HBŽ br. 1610200033560061 svrha uplate polog vrsta prihoda 722611, budžetska organizacija 1402001, šifra općine 055. 7. Pozivaju se osobe koje imaju obveze prema stečajnom dužniku da te obveze, bez odlaganja, izvršavaju prema stečajnom dužniku. 8. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. 9. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka uRegistruOpćinskog suda u Livnu na matičnom registarskom broju subjekta upisa br. 1-3603. 10. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj ploči Suda, a isti se ima dostaviti "Službenim novimama Federacije BiH". 11. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan 15.03.2013. godine u 12 sati, soba br. 110. Istog dana, nakon ispitnog ročišta održat će se Skupština vjerovnika (izvještajno ročište) na kojoj će se nakon izvještaja stečajnog upravitelja, odlučiti o daljnjem tijeku stečajnog postupka. Broj 68 0 St 021817 12 St 19. studenoga 2012. godine Livno (03-3-133/13)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi